Zmiany w ubezpieczeniach upraw
22.02.2007.

Na poczatku roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w którym zaproponowano rozwiązania, zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów ubezpieczenia z producentami rolnymi oraz mające na celu usprawnienie systemu.


Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości rozdzielenia ryzyka w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składek z budżetu państwa oraz udziału budżetu państwa w wypłacie odszkodowań na rzecz producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia suszy, a także wprowadzenia od dnia 1 lipca 2008 r. obowiązku zawierania przez producentów rolnych umów ubezpieczenia 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia powodzi, suszy, gradu oraz ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Pomimo tego, że w ostatnich latach nasila się występowanie niekorzystnych dla produkcji rolniczej zjawisk atmosferycznych, wciąż niewielka liczba producentów rolnych ubezpiecza swoje uprawy i zwierzęta gospodarskie i w przypadku wystąpienia szkód nie mają oni środków na wznowienie produkcji. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczania upraw jest również konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk. W projekcie przewiduje się, że obowiązek ubezpieczenia upraw powstaje z dniem 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie 50% powierzchni upraw rolnych od wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, określonymi w ustawie, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym w równowartości 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

Do celów kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia 50% powierzchni upraw rolnych, w niezbędnym zakresie, będą mogły być wykorzystane dane indywidualne, zawarte w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, które znajdują się w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inne, zaproponowane, zmiany w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich polegają na:

 doprecyzowaniu definicji producenta rolnego poprzez odesłanie do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw tj. zatrudniających mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; wyłączenie z pomocy państwa w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, producentów rolnych, którzy nie są małymi lub średnimi przedsiębiorcami wynika z projektu wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnictwa na lata 2007–2013, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r.;
 dodaniu tytoniu do katalogu upraw, do ubezpieczenia, którym będą udzielane dopłaty;

 wprowadzeniu możliwości ubezpieczenia upraw i zwierząt od wszelkiego ryzyka, określonego w ustawie lub ryzyka wybranego przez producenta rolnego;

 producent rolny będzie mógł zawrzeć umowy ubezpieczenia upraw i zwierząt z dopłatami do składek ubezpieczeniowych od ryzyka występującego na danym obszarze;

 doprecyzowaniu definicji huraganu, pioruna, suszy, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych, w celu prawidłowego rozumienia zdarzeń losowych;

 doprecyzowaniu przedmiotu ubezpieczenia w zakresie upraw rolnych (tj. wskazaniu, iż umowa ubezpieczenia obejmuje uprawy roślin w plonie głównym);

 podwyższeniu wysokości dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych do 60% składki i nie mniej niż 25%, przy czym stawki taryfowe, określone przez zakłady ubezpieczeń nie będą mogły przekroczyć przy ubezpieczeniu upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych – 3,5% sumy ubezpieczenia, natomiast przy ubezpieczeniu upraw rzepaku ozimego, warzyw, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych5% sumy ubezpieczenia;

 doprecyzowaniu zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałe szkody, tj. odpowiedzialność zakładu wynosić będzie nie więcej niż 80% szkody;

 udzielaniu dotacji z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.