Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania
07.10.2006.
Cel działania
Działanie ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania wybranych w ramach realizacji osi 4 Leader. W ramach działania udzielana jest pomoc w formie pokrycia kosztów bieżących LGD, doskonalenia zawodowego osób biorących udział w przygotowywaniu lub wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz prowadzenia na obszarze działania LGD działań aktywizujących w celu zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszaru.

Podstawa prawna
Art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Realizacja działania umożliwi Lokalnym Grupom Działania sprawne funkcjonowanie, a poprzez działania aktywizujące prowadzone na danym obszarze przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru. Udział kosztów bieżących w budżecie Lokalnej Grupy Działania Koszty bieżące Lokalnej Grupy Działania mogą stanowić maksymalnie 20% wszystkich przeprowadzonych przez LGD działań. Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba przeprowadzonych działań przez LGD z zakresu nabywania umiejętności i aktywizacji;
2) liczba uczestników przeprowadzonych działań przez LGD.