Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa
07.10.2006.
Opis działania
Pomocą objęte są projekty dotyczące współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, które kwalifikują się w ramach przedłożonych przez LGD i zatwierdzonych przez Samorząd Województwa Rocznych Planów Finansowych (RPF).

Podstawa prawna
Art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Opis działania
Pomocą objęte są projekty dotyczące współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, które kwalifikują się w ramach przedłożonych przez LGD i zatwierdzonych przez Samorząd Województwa Rocznych Planów Finansowych (RPF). Jeżeli w Rocznym Planie Finansowym zawarty został projekt współpracy nie uwzględniony wcześniej w LSR, wówczas Samorząd Województwa, zatwierdzając Roczny Plan Finansowy, informuje o takim projekcie współpracy Instytucje Zarządzającą. Instytucje Zarządzającą prowadzi bazę danych projektów dotyczących współpracy i przesyła informacje nt. zatwierdzonych do realizacji międzynarodowych projektów współpracy do Komisji Europejskiej.
Zasady, czas i kryteria wyboru projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
Projekty współpracy są realizowane i rozliczane przez LGD zgodnie z zatwierdzonym przez Samorząd Województwa Rocznym Planem Finansowym. Projekt współpracy realizowany przez LGD nie może polegać jednie na wymianie doświadczeń, ale musi również zakładać realizację wspólnych działań przez partnerów biorących udział w tym projekcie i opierać się o lokalne zasoby.
Przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być Lokalną Grupą Działania wybraną w ramach realizacji założeń osi 4 Leader. Tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera w projekcie są kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze środków tej osi. Koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba projektów współpracy realizowanych w poszczególnych LGD w ramach osi 4 Leader - w podziale na: LGD i na województwa;
2) liczba LGD, które realizują projekty współpracy.