Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
07.10.2006.

Cel działania
Celem działania jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna
Art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Barierę rozwoju obszarów wiejskich stanowi brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej. Szczególne utrudnienia w tym zakresie występują w najmniejszych miejscowościach. Realizacja działania stanowi uzupełnienie zakresu inwestycji przewidzianych w ramach programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

Zakres pomocy
Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej;
2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3) zaopatrzenia w energię elektryczną;
4) upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i
wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

Beneficjent
Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, operatorzy sieci energetycznych oraz operatorzy sieci internetowych.

Kryteria dostępu
1) Projekt realizowany jest w miejscowości do 2 tys. mieszkańców należących do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej;
2) w przypadku projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej projekty mogą być realizowane w miejscowościach poniżej 2 tys. RLM.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji).
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie nie może przekroczyć:
1) 2,5 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
2) 200 tys. zł – na projekty w zakresie gospodarki odpadami;
3) 4 – 5 mln zł - na projekty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną;
4) 1 mln zł – na projekty w zakresie upowszechnienia dostępu do Internetu.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a przypadku inwestycji generujących przychód – maksymalnie 50%. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego albo jednostki wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego otrzymują wsparcie ze środków UE, a wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, może pochodzić ze środków własnych. Beneficjenci - operatorzy sieci energetycznych i internetowych otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków wspólnotowych i krajowych.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba projektów inwestycyjnych objętych pomocą - w podziale na: projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energię elektryczną, dostępu do internetu, inne;
2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energię elektryczną, dostępu do internetu, inne;
3) wzrost mocy energetycznej dostarczanej do miejscowości wiejskich;
4) obszar pokrycia w zakresie dostępu do internetu.