Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów za
07.10.2006.
Cele działania
Odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowane w oparciu o kompleksowe projekty obejmujących lasy.

Podstawa prawna
Art. 48 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Potrzeba przywrócenia lasom zniszczonym w wyniku katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych ich potencjału biologicznego oraz potrzeba ochrony prewencyjnej lasów zagrożonych pożarami.

Zakres pomocy
W ramach działania mogą być wspierane projekty związane z:
1) przygotowaniem leśnego materiału rozmnożeniowego na potrzeby odbudowy uszkodzonych lasów;
2) uporządkowaniem uszkodzonej powierzchni leśnej;
3) odnowieniem lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw;
4) pielęgnacją i ochroną uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych;
5) udostępnianiem terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu;
6) wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.

Działanie realizowane będzie w ramach dwóch schematów:
Schemat I
– Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa;
Schemat II – Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.

Beneficjent
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Kryteria dostępu
1) pomoc może być przyznana na realizację projektów na obszarach leśnych dotkniętych klęską żywiołową bądź negatywnym oddziaływaniem czynników biotycznych (Schemat I) lub na obszarach leśnych nieuszkodzonych, na których istnieje zwiększone zagrożenie wystąpienia pożaru (obszary nadleśnictw zaliczone do I i II kategorii zagrożenia pożarowego - Schemat II);
2) projekty zgłaszane przez nadleśnictwa, nie uznane za bezpośrednio zniszczone w wyniku pożaru, mogą dotyczyć jedynie działań zapobiegawczych, mających wpływ na zabezpieczenie obszarów leśnych bezpośrednio zniszczonych w wyniku katastrofy;
3) nadleśnictwo, w toku przygotowywania projektu, jest obowiązane do poinformowania właścicieli lasów o planowanym projekcie i uwzględnienia w jego zakresie lasów prywatnych i komunalnych, zgłoszonych przez ich właścicieli;
4) projekt współfinansowany w ramach działania nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z jego realizacją;
5) realizowany projekt powinien uwzględniać zasady zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikających z kategorii zagrożenia pożarowego obszaru leśnego, którego dotyczy;
6) ubiegający się o dofinansowanie projektu nie ma zaległości podatkowych izaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc polega na refinansowaniu poniesionych kosztów.

Poziom pomocy
Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Za koszt kwalifikowalny - w przypadku pojazdów można uznać wyłącznie zakup specjalistycznych pojazdów patrolowo-gaśniczych.

Zasięg geograficzny
Schemat I
– cały kraj, obszary leśne, na których wystąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa.
Schemat II – cały kraj, obszary leśne zakwalifikowane do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 1 tys.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba działań zapobiegawczych na rzecz odtworzenia potencjału produkcji leśnej - w podziale na rodzaj działań interwencyjnych;
2) powierzchnia zniszczonych lasów objętych pomocą - w podziale na rodzaj działań interwencyjnych.