Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
24.05.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Wegetarianizm ratunkiem dla planety?
  Ludzko?ci zagra?a g?ód, a ?rodowisku naturalnemu zag?ada, je?li ludzie szybko nie przejd? na diet? ro?linn? ? przekonuj? dzia?acze Ruchu na Rzecz Zwierz?t - Viva! w ramach trwaj?cego XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Wege.

 • IUNG: Susza na ok. 1 proc. gruntów ornych w kraju
  Pierwszy raport IUNG, dotycz?cy 1. okresu raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2019 roku, stwierdza wyst?pienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Obj??a ona troch? ponad 1 proc. gruntów ornych ? podaje IUNG.

 • Policyjny po?cig za traktorem
  Jad?cy ?w??ykiem? traktorzysta nie zatrzyma? si? na wezwanie policjantów i zjecha? z szosy w poln? drog?, próbuj?c unikn?? kontroli. Nie zajecha? jednak daleko...

 • FARMER edukuje tak?e najm?odszych
  Kilka dni temu na specjalne zaproszenie udali?my si? do Szko?y Podstawowej w Witoni. Mieli?my przyjemno?? spotka? si? z uczniami drugiej klasy. Rozmawiali?my o FARMERZE i roli rolnictwa w produkcji ?ywno?ci.

 • Zwi?zki hodowców nie mog? opiera? si? wy??cznie na publicznej dotacji
  W kontek?cie zmiany, w zakresie planowanego ograniczenia dotacji na post?p biologiczny, na poziomie prawie 60 proc., minister rolnictwa skomentowa?, ?e zwi?zki hodowlane nie mog? opiera? swojej dzia?alno?ci wy??cznie na dotacji publicznej.

 • Gie?dy krajowe: Ceny zbó? spadaj?
  Na gie?dach krajowych trwa trend spadkowy cen zbó?. Stosunkowo stabilne s? ceny ?yta. Do Polski trafia j?czmie? z s?siednich krajów.

 • Nowy raport IUNG PIB ? czy nadal wyst?puje zagro?enie susz??
  Pogoda zmienia si? jak w kalejdoskopie. Najpierw mieli?my do czynienia z d?ugotrwa?? susz?, teraz nadesz?y deszcze i burze. Uprawy s? zagro?one, sprawdzamy w jakim stopniu.

 • Du?a zmienno?? notowa? zbó? na ?wiatowych gie?dach
  Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na zbo?a na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? w wi?kszo?ci spadkiem cen, chocia? w trakcie dnia wyst?powa?y du?e wzrosty notowa?. Ostatecznie zyska?a jedynie kukurydza na CBoT- 0,1 proc.

 • Ardanowski: Nie zamierzam burzy? funduszy promocji, ale nast?puje historyczna zmiana
  Minister rolnictwa odniós? si? do zarz?dzania funduszami promocji, dedykowanymi produkcji rolnej. Podkre?li?, ?e ministerstwo rolnictwa nie b?dzie ingerowa? w wydatkowanie tych ?rodków, gdy? s? one w?asno?ci? rolników i to oni, wspólnie z przetwórcami maj? decydowa? na co s? kierowane. Zaznaczy? te? historyczn? zmian?, jak? ma by? utworzenie funduszu dla rzepaku i ro?lin bia?kowych, z którego cz??? gromadzonych finansów ma wspiera? pszczelarstwo.

 • Ceny zbó? spadaj? ? pszenica konsumpcyjna nawet po 700 z?/t
  Ju? dawno nie by?o takich obni?ek cen zbó?. W ci?gu dwóch tygodni ziarno potania?o w niektórych skupach nawet o 40 z? na tonie ? najbardziej pszenica konsumpcyjna.

 • Wzrost cen kontraktów na oleiste na ?wiatowych gie?dach
  Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y wzrostem cen. Rzepak na MATIF podro?a? po raz trzeci z rz?du tym razem o 0,2 proc.

 • Rolnika przejecha? w?asny ci?gnik
  Do powa?nego w skutkach wypadku z udzia?em ci?gnika rolniczego dosz?o w jednym z gospodarstw pod Wieluniem (woj. ?ódzkie).

 • KE: Buraki cukrowe i cukier w 2019 r.
  Europejscy plantatorzy buraków nie radz? sobie dobrze, podobnie przemys? cukrowniczy. Mówi si? o bezprecedensowym kryzysie.

 • B?dzie minimalne wynagrodzenie w rolnictwie dla ca?ej UE?
  Czy minimalne wynagrodzenie w ca?ej UE to dobry pomys?? Chc? go przedstawiciele zwi?zków zawodowych, ale pracodawcy wskazuj? na trudno?ci w ustaleniu takiego wynagrodzenia.

 • Wyrok w sprawie blokady w Dawidach mo?e zapa?? 25 czerwca
  W S?dzie Rejonowym w Bia?ej Podlaskiej odby?a si? druga rozprawa w procesie 20 rolników, którzy w lipcu ubieg?ego roku w Dawidach zablokowali drog?, aby uniemo?liwi? wybicie zdrowych ?wi? w zwi?zku z ASF. Inspekcja weterynaryjna domaga si? ukarania rolników. Obrona chce ich uniewinnienia. Wyrok w tej sprawie poznamy najprawdopodobniej 25 czerwca.

 • Anwil rozpoczyna budow? trzeciej linii produkcji nawozów azotowych
  Symbolicznym wmurowaniem kamienia w?gielnego, zainaugurowano wczoraj budow? trzeciej linii produkcji nawozów azotowych we W?oc?awku. Jak poinformowano, inwestycja, której ca?kowita warto?? wyniesie oko?o 1,3 mld z? umo?liwi w po?owie 2022 roku wzrost mocy wytwórczych Anwilu o oko?o 50 procent.

 • Koniec z przeci?ganiem terminu zap?aty?
  Uzupe?nienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji o dzia?anie polegaj?ce na nieuzasadnionym wyd?u?aniu terminów zap?aty za dostarczone produkty lub wykonane us?ugi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zmiany doprecyzowuj?ce w ustawie o przeciwdzia?aniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo?ywczymi ? to wa?ne dla rolników zmiany proponowane w ustawie przygotowanej przez rz?d.

 • KSC: Zako?czono rekordow? kampani? sokow?
  Zako?czy?a si? kampania sokowa w Krajowej Spó?ce Cukrowej S.A. Polski Cukier. Co ta nazwa oznacza? Kampania sokowa to przerób soku g?stego z buraka cukrowego na cukier. By?a ona prowadzona w trzech Oddzia?ach: Kruszwica, Nak?o i Werbkowice.

 • Wzros?o pog?owie byd?a mi?snego w Rosji
  Wed?ug rosyjskiego ministerstwa rolnictwa w Rosji ro?nie pog?owie byd?a ras mi?snych. Pod koniec 2018 roku by?o ponad 2,26 mln zwierz?t, czyli o 8,4 proc. wi?cej ni? w 2017.

 • Ruszaj? nabory wniosków z PROW: dla m?odych, na restrukturyzacj? i zalesianie
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, ?e na prze?omie maja i czerwca zacznie przyjmowa? wnioski o wsparcie z PROW na: premie dla m?odych rolników, restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.


   
 
24 Maja 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Cieszysława, Estera,
Jan, Joanna, Maria,
Mokij, Wincenty,
Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało 222 dni.
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
NaszaRola.pl
Gielda spozywcza
Piagro
Bydło - WWR sp. z.o.o
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry