Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
31.05.2020.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Poznaj 5 zasad na stworzenie przyjaznego ogrodu dla dzieci
  W czasie pandemii koronawirusa to w?a?nie ogród sta? si? prywatn? przestrzeni?, w której nie obowi?zuj? nas ograniczenia zwi?zane z obowi?zkiem noszenia maseczek, a dzieci mog? swobodnie si? bawi?. Nie znaczy to jednak, ?e ogród nie powinien spe?nia? okre?lonych wymaga?, zapewniaj?cych bezpieczne u?ytkowanie tej przestrzeni.

 • Pomimo wieku wci?? zaskakuje precyzj? wysiewu
  W 2018 roku Dawid Gomu?ka, m?ody rolnik z województwa podkarpackiego, kupi? 18-letni  wówczas siewnik Amazone AD-P 302. Maszyna pracuje obecnie w jego 50-hektarowym gospodarstwie, które prowadzi wraz z ojcem.

 • Nie taki znowu zimny wychów ciel?t
  ?agodne zimy sk?aniaj? do utrzymywania ciel?t poza budynkiem inwentarskim i cho? zimny wychów jest kosztown? inwestycj?, to mo?liwe korzy?ci zach?caj? do rozwa?enia tej opcji.

 • Nowa redlica do p?ytkiej uprawy
  Horsch wprowadzi? do oferty now? wersj? redlicy TerraCut, która umo?liwia p?ytkie podci?cie gleby na ca?ej szeroko?ci roboczej kultywatora.

 • Nawo?enie ??k po I pokosie
  Sprowadza si? ono do podania ro?linom azotu i potasu. Wysoko?? nawo?enia tymi sk?adnikami wymaga uwzgl?dnienia kilku podstawowych czynników siedliskowych.

 • Mieszane notowania zbó? na ?wiatowych rynkach
  W minionym tygodniu na ?wiatowych gie?dach podro?a?y zbo?a ameryka?skie, na Matif kukurydza potania?a, a pszenica w uj?ciu tygodniowym nie zmieni?a ceny.

 • Wi?kszo?? oleistych na ?wiatowych gie?dach podro?a?a
  Pi?tkowe notowania kontraktów na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? w wi?kszo?ci wzrostem cen. Straci?a jedynie soja na CBoT- 0,7 proc.

 • Pies pogryz? dziecko w gospodarstwie pod Mielcem
  Dwuletni ch?opczyk z obra?eniami twarzy i g?owy trafi? do szpitala, po tym jak zaatakowa? go pies.

 • Wodoci?g ska?ony ?rodkami ochrony ro?lin. Ustalono przyczyny
  Mieszka?cy gminy Podedwórze w woj. lubelskim przez 1,5 miesi?ca nie mogli korzysta? z wodoci?gu, z powodu ska?enia uj?cia wody ?rodkami do rolniczych oprysków.

 • Mieszaniny zbiornikowe ? dyskusja po publikacji
  Zamieszczona przed kilkoma dniami informacja pod ww. tytu?em wywo?a?a o?ywion? dyskusj?. Kontynuujemy zatem temat tzw. tank-mixów.

 • Runner 3.0 ? test ?Farmera?: agregat Agro-Masz
  Seria kultywatorów Runner to obecnie jedne z najcz??ciej kupowanych maszyn firmy Agro-Masz. Na podstawie modelu Runner 3.0 sprawdzili?my, czemu zawdzi?cza swoj? popularno??.

 • Greenpeace przeciwny wspieraniu ferm przemys?owych. Apel do Ministra Rolnictwa
  Organizacja ekologów zwróci?a si? z apelem do Jana K. Ardanowskiego o zaniechania wsparcia dla przemys?owego chowu zwierz?t, a przekierowanie ?rodków na gospodarstwa rodzinne i ekologiczne.

 • Pijany jecha? ci?gnikiem do pracy w lesie
  Pijany traktorzysta urz?dzi? sobie pogaw?dk? na ?rodku powiatowej drogi. Zatrzyma? go policyjny patrol.

 • Na co zwróci? uwag? przy zakupie pompy powietrznej?
  Pomimo wysokich kosztów zakupu i instalacji, to w?a?nie pompy ciep?a nale?? do grupy urz?dze? grzewczych najbardziej przyjaznych ?rodowisku, za? sama inwestycja zwraca si? ?rednio w przeci?gu 10 lat. ?ywotno?? pomp ciep?a szacuje si? na ok. 20-25 lat. Dlaczego jeszcze warto postawi? na ich zakup?

 • Rosja: Wiosenne zasiewy zosta?y uko?czona w prawie w 85 proc.
  Wed?ug rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, do 28 maja rosyjscy rolnicy zasiali ro?liny jare na obszarze 43,9 mln ha (42,4 mln ha rok temu), czyli 84,7 proc. prognozowanej powierzchni.

 • Wyj?tkowe gospodarowanie wod?
  W ostatnim czasie coraz wi?cej uwagi po?wi?ca si? tematyce efektywnego gospodarowania wod?. Ciekawym przyk?adem w tym zakresie jest gospodarstwo prowadzone przez Spó?k? Rolnicz? Juchowo, które zajmuje si? produkcj? mleka siennego, w zwi?zku z czym musi produkowa? znaczne ilo?ci pasz obj?to?ciowych suchych.

 • Najszersze agregaty na rynku - NZ Extreme 1250-1425
  Kultywatory z?bowe serii NZ Extreme 1250-1425, to nowe agregaty szwedzkiej firmy Väderstad. Zastosowane tu najwy?szej jako?ci materia?y gwarantuj? du?? wydajno??, a oferowana szeroko?? robocza sprawia, ?e s? to najszersze rozwi?zania tego typu dost?pne na rynku europejskim.

 • Jak kontrolowa? poprawno?? ?ywienia?
  ?ywienie byd?a mlecznego jest jednym z bardziej skomplikowanych procesów w ca?ym ?a?cuchu produkcyjnym. Aby by?o ono efektywne, konieczna jest systematyczna kontrola wska?ników mówi?cych o poprawno?ci ?ywienia.

 • Neonikotynoidy a zapylacze ? cz. II
  Czy unijna decyzja o zakazie stosowania tych substancji czynnych jest zasadna? Mo?e jest to pogl?d daleki zarówno od naukowej prawdy, jak i od spo?ecznej i ?rodowiskowej sprawiedliwo?ci?

 • Zmiany w analizowaniu przez IUNG-PIB danych meteorologicznych i dotycz?cych suszy
  Stacje pomiarowe opadów to za ma?o ? teraz b?d? uzupe?nione o dane ze zdj?? satelitarnych. Najmniejsz? efektywn? jednostk? okre?laj?c? warto?? opadu b?dzie pixel o rozmiarze 250x250 metrów. Po uzupe?nieniu opadów o dane z ewapotranspiracji oraz warunków glebowych, precyzyjnie okre?lony b?dzie wp?yw warunków ?rodowiskowych, decyduj?cych o plonowaniu ? reszta to ju? agrotechnika.


   
 
31 Maja 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Aniela, Bożysława,
Ernesta, Ernestyna,
Feliks, Petronela,
Petronia,
Petroniusz, Teodor
Do końca roku zostało 215 dni.
Nawozy.com.pl
Mizar
TargiRolne
Masarnia.pl
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Piagro
Rolgielda.pl
NaszaRola.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry