Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
20.09.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Rzepak to g?ówny bohater kolejnego odcinka Agrorewolucji
  Jak poszed? siew u Dawida? Co s?ycha? u Piotra i Paw?a? W jakiej kondycji jest kukurydza u Jarka? Jak? niespodziank? ma dla nas Martyna? Zobacz drugi odcinek Agrorewolucji!

 • Unia z nowo?ciami na Agro Show
  Nowe agregaty uprawowe i uprawowo-siewne, p?ugi, opryskiwacze i przyczepa prze?adunkowa - to tylko niektóre nowo?ci zaprezentowane podczas konferencji prasowej przez najwi?kszego polskiego producenta maszyn rolniczych podczas pierwszego dnia wystawy Agro Show

 • Agro Show 2018 - rozpocz??y si? jubileuszowe targi
  Dzisiaj rozpocz??y si? targi Agro Show. Jubileuszowa 20. edycja zgromadzi?a ok. 750 wystawców. Jak zwykle nie brakuje ciekawych maszyn i wydarze?.

 • Niemcy: Przekroczony poziom dioksyn w jajach
  Na fermie utrzymuj?cej 1600 kur niosek w Wolfenbüttel w Dolnej Saksonii wykryto przekroczenie w jajach maksymalnego poziomu sumy dioksyn i substancji dioksynopodobnych (dl-PCB).

 • Czym s?odzi?, ?eby zyskiwali polscy plantatorzy cukru?
  Obecny powa?ny kryzys zagra?a stabilno?ci finansowej gospodarstw rolnych i pr??no?ci unijnego sektora cukrowniczego. Jedynym wygranym reformy jest przemys? spo?ywczy wykorzystuj?cy cukier, który w ci?gu jednego roku zyska? 1,5 miliarda euro kosztem rodzin rolniczych ? alarmuj? plantatorzy buraka cukrowego.

 • Lista 500 zak?adów mi?snych w Polsce - edycja 2018
  Portal Spo?ywczy prezentuje najwa?niejszy raport dotycz?cy bran?y mi?snej w Polsce. Zamów i zyskaj mo?liwo?? porównania aktualnej kondycji czo?owych spó?ek i zak?adów.

 • Ko?a Gospody? Wiejskich promuj? dziedzictwo kulinarne swoich regionów
  Pra?uchy z ?eberkami i kapust? ze ?l?ska, krupiak z Podkarpacia, pieróg urz?dowski z Lubelszczyzny, pyzy ziemniaczane z Pomorza Zachodniego, konfitura z truskawki kaszubskiej z Pomorza, kibiny z Podlasia, mace borowiackie z Kujaw czy maczanka rodatycka z Dolnego ?l?ska. To tylko wybrane lokalne i tradycyjne produkty, których w ramach projektu ?Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie ? wiem co zjem" mogli spróbowa? uczestnicy gminnych do?ynek i wydarze? kulinarnych.

 • Co si? dzieje z pr?dem w Polsce?
  Kolejne, rekordowe wzrosty cen za energi? elektryczn?. Jak na wzrost zareaguje rynek sprzedawców niezale?nych?

 • Prezes SRW RP: Belgia zacznie eksportowa? du?e partie taniej wieprzowiny
  Pojawienie si? wirusa afryka?skiego pomoru ?wi? na terenie Belgii powoduje, ?e z dnia na dzie? kraj ten straci? mo?liwo?? eksportu wieprzowiny na intratne rynki krajów trzecich. Dodatkowo Vion i Tönnies, czyli jedni z najwi?kszych przetwórców wieprzowiny w UE od?o?yli zaplanowane wcze?niej dostawy ?wi? z Belgii, dopóki nie dostan? zapewnienia ze strony tamtejszych w?adz, ?e zosta?y wdro?one ?rodki bezpiecze?stwa, które wyklucz? ewentualne szerzenie si? wirusa.

 • Kredyty obrotowe s? udzielane do wysoko?ci dost?pnego limitu de minimis
  Nowy kredyt obrotowy na zakup rzeczowych ?rodków do produkcji rolnej, dost?pny w tym roku, nie mo?e przekracza? limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (tj. maksymalnie równowarto?ci 15 000 euro).

 • Niemcy: Tuczniki znów taniej?
  Kiepska passa producentów trzody trwa niestety w najlepsze. Trzeci tydzie? z rz?du niemiecka gie?da obni?y?a ceny skupu ?wi? rze?nych.

 • Kukurydza mokra po 500-520, sucha po 660-740 z?/t netto
  Trwaj? intensywne zbiory kukurydzy. Wilgotno?? ziarna przewa?nie waha si? od 24 do 30 proc. Cena w ci?gu tygodnia obni?y?a si? o ok. 10 z? na tonie i to zarówno kukurydzy mokrej ? o wilgotno?ci 30 proc., jak i suchej ? 14 proc.

 • Czy b?d? zaliczki p?atno?ci obszarowych z PROW?
  Minister zapewnia, ?e w tym roku Polska skorzysta z mo?liwo?ci wyp?aty 85-proc. zaliczek tytu?em p?atno?ci obszarowych z PROW.

 • Stoisko nr E-315 - odwied? nas!
  Ju? dzi? rozpoczynaj? si? targi Agro Show! Czterodniowa impreza jest doskona?? okazj? nie tylko do podziwiania nowinek technicznych czy zapoznania si? z ofert? ?rodków produkcji i us?ug dla rolnictwa, lecz tak?e odwiedzenia naszego stoiska. W tym roku przygotowali?my dla was mnóstwo atrakcji.

 • KE przyj??a derogacje dotycz?ce niektórych zasad zazieleniania
  Zasady te zosta?y zaproponowane wcze?niej. Dodatkowa elastyczno?? ma na celu zwi?kszenie dost?pno?ci paszy, czyli jednego z g?ównych problemów stoj?cych przed hodowcami zwierz?t gospodarskich w obliczu suszy.

 • Copa-Cogeca o ASF w Belgii
  Dotychczas przypadki afryka?skiego pomoru ?wi? u ?wi? i dzików wykryto w Rosji, Chinach oraz niektórych krajach ?rodkowo- i wschodnioeuropejskich nale??cych do UE.

 • Traktorem ucieka? przed policj?
  Policjantów z Tyszowiec, w powiecie tomaszowskim, zainteresowa? traktor z zaczepionym kultywatorem, który porusza? si? przez miasto zygzakiem. Jego kierowca nie zamierza? jednak zatrzyma? si? do kontroli?

 • Kiedy nawozi? zbo?a nalistne jesieni??
  Wymagaj?ce zbo?a wykazuj? wra?liwo?? na niedobory sk?adników pokarmowych ju? w stadium 2 li?cia (BBCH 12), a tylko dobrze od?ywione b?d? wstanie dobrze przetrwa? zim?.

 • Sierpie?: sprzeda? nowych ci?gników w dó?
  Sprzeda? nowych ci?gników spada. W sierpniu zanotowano spadki zarówno w stosunku do analogicznego okresu zesz?ego roku, jak i miesi?ca poprzedniego. Wida? zatem, ?e tegoroczna susza nie pozostanie bez wp?ywu na inwestycje gospodarstw w maszyny rolnicze

 • Informacje o zdrowotno?ci i produkcyjno?ci krów mo?na wyczyta? z krwi
  Na podstawie najnowszych bada? brytyjscy naukowcy ustalili, ?e microRNA oznaczane we krwi mo?e stanowi? ?ród?o wiedzy na temat przewidywanej zdrowotno?ci i produkcyjno?ci u byd?a mlecznego.


   
 
20 Września 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Dionizy, Eustachy,
Eustachiusz, Fausta,
Faustyna, Filipina,
Irena, Oleg, Ostap,
Sozant
Do końca roku zostało 103 dni.
Gielda spozywcza
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Piagro
Mizar
NaszaRola.pl
TargiRolne
Masarnia.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Nawozy.com.pl
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry