Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
19.03.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Przyspieszy? zabieg T-1 w zbo?ach?
  Zbo?a wysz?y z zimy w dobrej kondycji, jednak stan fitosanitarny wi?kszo?ci plantacji mo?e budzi? pewne zastrze?enia. Przede wszystkim na plantacjach zbó? wysianych wcze?nie, lub wysiewanych w monokulturze albo po kukurydzy, nale?y rozwa?y? przyspieszenie terminu wykonania pierwszego zabiegu fungicydowego.

 • FAO: Najwi?cej gruntów ornych na mieszka?ca ma Rosja
  Wed?ug FAO, najwi?cej gruntów ornych przypadaj?cych na mieszka?ca ma Rosja, a najmniej Japonia.

 • Na grzyby! W ?an zbó?!
  Choroby grzybowe w zbo?ach s? problemem z tego wzgl?du, ?e zmniejszaj? powierzchni? asymilacyjn? li?ci, co przek?ada si? na  zmniejszenie  plonu i jego jako?ci. Choroby podstawy ?d?b?a z kolei, mog? spowodowa? zamieranie p?dów i obni?enie liczby ro?lin na jednostce powierzchni. Straty z tytu?u ich niezwalczania oscyluj? mi?dzy kilkunastoma a kilkudziesi?cioma procentami. Drug? spraw? jest fakt, ?e nieleczone choroby grzybowe, powoduj? rozprzestrzenianie si? zarodników grzybów z wiatrem, a wi?c infekcje s?siednich pól i eskalacj? problemu.

 • Nowy polski ci?gnik na Agrotechu!
  Podczas tegorocznych targów Agrotech firma Krawiec Traktor zaprezentowa?a zupe?nie nowy model ci?gnika. Charakteryzuje si? on niewielkimi gabarytami, dzi?ki czemu jest idealn? propozycj? dla gospodarstw sadowniczych i przedsi?biorstw komunalnych. Mo?e te? by? wykorzystywany w gospodarstwach rolnych jako ci?gnik pomocniczy.

 • Niemiecka produkcja ekologicznego mleka znacznie wzros?a w 2018 r.
  Niemiecka produkcja ekologicznego mleka wzros?a w 2018 r. o 19 proc.

 • Spadek cen kontraktów zbo?owych na ?wiatowych rynkach
  Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? spadkiem cen. Notowa? nie zmieni?a jedynie kukurydza na MATIF.

 • Chcieli mie? pasiek? z cudzych uli
  Kara pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do 5 lat grozi rodze?stwu z gminy Janowiec Wielkopolski, w powiecie ?ni?skim, które ukrad?o z pewnej pasieki 33 ule.

 • Spadek ceny rzepaku na paryskiej gie?dzie MATIF
  Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? w wi?kszo?ci spadkiem cen. Podro?a?a jedynie kanadyjska canola o 0,3 proc.

 • Wyprodukowany w Polsce - pierwszy New Holland serii CX z P?ocka
  Napis: "Wyprodukowany w Polsce" i bia?o-czerwone barwy na kombajnie New Holland CX 6.80 eksponowanym na targach Agrotech - to akcent podkre?laj?cy rozpocz?cie produkcji tej serii kombajnów w P?ocku.

 • Notowania rynku wieprzowiny: ceny tuczników id? w gór?!
  Po zesz?otygodniowych podwy?kach cen w Niemczech, o?ywienie zapanowa?o równie? w krajowych skupach. Ceny tuczników podskoczy?y ?rednio o 10 - 15 groszy.

 • Bia?oru? wycofa?a ograniczenia w imporcie polskiej wo?owiny
  W komunikacie G?ównego Lekarza Weterynarii poinformowano o zniesieniu przez w?adze Bia?orusi ogranicze? importowych, b?d?cych konsekwencj? wyst?pienia na terytorium Polski atypowej formy przypadku g?bczastej encefalopatii byd?a (BSE).

 • Mustang znika z polskiego rynku
  W?odarze Manitou zadecydowali, ?e od tego roku wszystkie maszyny sygnowane do tej pory mark? Mustang, oferowane b?d? w czerwonych barwach pod mark? francuskiego producenta - Manitou.

 • Wilk i ciel? - historia bez happy endu
  Wiadomo, ?e populacja wilków w Polsce ca?y czas wzrasta, ju? w chwili obecnej w niektórych miejscach w Polsce powoduje to sporo sytuacji konfliktowych.

 • Próba kradzie?y na targach Agrotech
  Dla dwóch mieszka?ców województwa ?ódzkiego wizyta na kieleckich targach rolniczych zako?czy?a si? w policyjnej celi. Pod wp?ywem alkoholu usi?owali bowiem wynie?? z centrum wystawienniczego cz??? maszyny rolniczej.

 • Punktowy Agro-Masz
  Agro-Masz zaprezentowa? w Kielcach prototyp kompletnie nowej maszyny w swojej ofercie. Siewnik punktowy to kolejny krok w rozwoju przedsi?biorstwa i wyj?cie naprzeciw oczekiwaniom rolników.

 • Pöttinger na Agrotechu - maszyny do uprawy orkowej i uproszczonej
  W tym roku Pöttinger na targach Agrotech skupi? si? przede wszsytkim na maszynach uprawowych. By?a oferta i dla tych którzy u?ywaj? p?uga i dla prowadz?cych upraw? uproszczon?.

 • HR Strzelce nagrodzona na Agrotech w Kielcach
  Podczas tegorocznych Mi?dzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach Hodowla Ro?lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR zosta?a nagrodzona Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 • Rosja: Projekt programu na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
  Rosyjskie ministerstwo rolnictwa zako?czy?o prace nad projektem programu pa?stwowego na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.

 • Mi?so in vitro bli?ej ni? si? wydaje
  Podczas Targów WorldFood mia?a miejsce prezentacja Mi?so in vitro-zagro?enie czy szansa dla sektora ?ywno?ci? Problemy prawne. W?ród poruszanych zagadnie? znalaz?y si? m.in. aktualna sytuacja dotycz?ca wytwarzania mi?sa in vitro, perspektywy rozwoju rynku mi?sa z laboratorium oraz ograniczenia prawne w produkcji i dystrybucji.

 • Siewnik ATSU wysieje w uproszczeniu i bezpo?rednio
  Zwiedzaj?cy targi w Kielcach mogli przyjrze? si? bli?ej siewnikowi ATSU, który po serii testów dost?pny b?dzie na jesie? w ofercie sprzeda?y firmy Agro Tom.


   
 
19 Marca 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Bogdan, Józef
Do końca roku zostało 288 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Masarnia.pl
Gielda spozywcza
Nawozy.com.pl
Agrisystem.pl
NaszaRola.pl
Piagro
Rolgielda.pl
Mizar
TargiRolne
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry