Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
15.09.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Poprawa sytuacji cenowej na ?wiatowym rynku zbó?
  Pi?tkowe notowania kontraktów terminowych na zbo?a na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen. Najwi?cej zyska?a pszenica na Matif- 0,4 proc. i jest najdro?sza od ponad miesi?ca.

 • Nowy rekord notowa? rzepaku na koniec tygodnia
  Pi?tkowe notowania kontraktów na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen. Rzepak na Matif podro?a? o 0,2 proc. i osi?gn?? najwy?sz? cen? od blisko 13 mies.

 • Niewielki wzrost ceny mleka na unijnym rynku
  Na platformie GDT od czterech miesi?cy dominuj? spadki cen produktów mlecznych. Na rynku unijnym po serii kilkumiesi?cznych spadków kwotowa? wyst?pi? niewielki wzrost ceny mleka w skupie.

 • Witaminowe wsparcie loch po upa?ach
  Za nami okres letni, który by? szczególnie trudny dla loch. Organizmy samic nie do??, ?e stale silnie s? obci??ane przechodzeniem z jednego cyklu rozrodczego w kolejny, to dodatkowo tegoroczne wysokie temperatury na pewno przyczyni?y si? do ograniczonego pobrania paszy i powstania niedoborów sk?adników od?ywczych w ich organizmach. Warto nadrobi? straty i na pocz?tek wesprze? samice witaminowo, co b?dzie sprzyja? poprawie p?odno?ci.

 • Po lesie b??ka? si? kucyk, w?a?ciciela znaleziono przez internet
  Na kucyka w lesie natkn?? si? amator grzybów. Przeprowadzi? konia do drogi i wezwa? policj?.

 • Mandam zmieni? barwy
  Gliwicka firma w ostatnim czasie zmieni?a malowanie swoich maszyn oraz logo firmowe. Mo?e to by? wa?na informacja chocia?by dla osób wybieraj?cych si? na Agro Show i szukaj?cych maszyn Mandamu w starym, niebieskim kolorze.

 • Siew - wa?ny krok do sukcesu
  Wa?nym elementem uprawy pszenicy jest siew. Nie wolno go lekcewa?y?, gdy? to on w du?ej mierze decyduje o strukturze ?anu, a tym samym ilo?ci i jako?ci otrzymanego plonu. Dlatego zak?adaj?c plantacje, nale?y wykaza? si? profesjonalizmem.

 • Trzeba zadba? o szczegó?y
  Wi?kszo?? rolników praktykuj?cych w swoich gospodarstwach upraw? bez p?uga stwierdza, ?e w tej technologii bardzo wa?ne jest dbanie o szczegó?y. I to nawet te z pozoru wydawa?oby si? b?ahe i niewiele znacz?ce. Czasem jest nawet tak, ?e problem spowodowany brakiem dba?o?ci o szczegó?y pojawia si? dopiero po kilku latach.

 • Auto zderzy?o si? z tirem do transportu zwierz?t
  Tragiczny w skutkach okaza? si? wypadek, do którego dosz?o pod Koninem (woj. wielkopolskie).

 • Sanepid ostrzega przed bakteriami w ?ó?tym serze z SM Ryki
  G?ówny Inspektorat Sanitarny opublikowa? ostrze?enie, dotycz?ce wykrycia bakterii w niektórych partiach sera ?ó?tego, produkowanego w SM Ryki.

 • Karambol z udzia?em auta, kombajnu i traktora
  Do wypadku z udzia?em dwóch pojazdów rolniczych i samochodu osobowego dosz?o wczoraj pod G?ubczycami w woj. opolskim.

 • Potas i fosfor - filary nawo?enia przedsiewnego pszenicy
  W praktyce, aby pszenica ozima mog?a zbudowa? fundament pod przysz?y plon i w?a?ciwie przygotowa? si? do zimy, musi by? odpowiednio od?ywiona od samego pocz?tku wegetacji. Przed siewem zwykle wymaga nawo?enia fosforem i potasem, natomiast rzadziej pozosta?ymi sk?adnikami pokarmowymi, w tym azotem, magnezem i siark?.

 • Czym wysuszy? nasiona? Przegl?d suszarni zbo?owych
  Jaki rodzaj suszarni wybrac? do swego gospodarstwa? To pytanie zapewne cze?sto zadaja? sobie rolnicy uprawiaja?cy kukurydze? na ziarno. W poniz?szym artykule co prawda nie udzielimy na nie jednoznacznej odpowiedzi, bo ta zalez?y od wielu czynniko?w. Zaprezentujemy za to ro?z?nego rodzaju urza?dzenia suszarnicze, aby pomo?c w podje?ciu decyzji.

 • Czy warto wspiera? proces zakiszania pasz obj?to?ciowych?
  Kiszonki w ?ywieniu byd?a stanowi? podstaw? dawki pokarmowej. Nale?y wi?c wykorzysta? wszelkie dost?pne ?rodki i metody, aby zapewni? jak najwy?sz? ich jako?? i warto?? pokarmow?.

 • Zmiany w harmonogramie naborów z PROW
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona?o aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

 • Rola pasów kwietnych w rolnictwie - wyniki bada? w gospodarstwie ekologicznym w Juchowie
  5 wrze?nia w Szelejewie Drugim odby?a si? druga edycja konferencji dotycz?cej znaczenia kwietnych pasów w rolnictwie. Podczas spotkania zosta?y przedstawione wyniki bada? nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi za?o?onymi na polu marchwi nale??cym do biodynamicznego gospodarstwa w Juchowie. Zespó? naukowców bior?cy udzia? w badaniach zaprezentowa? jaki wp?yw maj? pasy kwietne na populacj? biegaczowatych, paj?ków, motyli dziennych oraz owadów szkodliwych. W Juchowie analizowano równie? uszkodzenia marchwi spowodowane przez szkodniki oraz plon, zag?szczenie i mas? marchwi.

 • OLAF nie sko?czy dochodzenia przed przes?uchaniem Wojciechowskiego
  Europejski Urz?d ds. Zwalczania Nadu?y? Finansowych (OLAF) nie zd??y zako?czy? post?powania wobec Janusza Wojciechowskiego przed jego przes?uchaniem, jako kandydata na unijnego komisarza ds. rolnictwa.

 • Ameryka?skie zbo?a dro?ej? po publikacji raportu USDA
  Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na zbo?a na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? w wi?kszo?ci wzrostem cen. Najwi?cej zyska?a kukurydza na CBOT- 1,8 proc.

 • Chi?czycy nie dopuszcz? do za?amania swojego rynku wieprzowiny
  Wyst?pienie afryka?skiego pomoru ?wi? (ASF) na terenie Chin uruchomi?o reform? tamtejszej hodowli. Mimo, ?e epidemia i znacz?ca likwidacja stad trzody chlewnej wywo?a?a wzrost cen wieprzowiny - w niektórych segmentach od 50, do nawet 100 proc. w ci?gu zaledwie jednego roku - to chi?ski rz?d nie pozwoli sobie na za?amanie rynku i utrat? tego sektora produkcji  ? wyja?nia Jacek Strzelecki ekspert ds. chi?skiego rynku rolno-spo?ywczego.

 • Silny wzrost ceny soi na CBOT po raporcie USDA
  Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen. Soja na gie?dzie w Chicago podro?a?a a? o 3,4 proc.


   
 
15 Września 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Albin, Budzigniew,
Maria, Nikodem
Do końca roku zostało 108 dni.
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
Gielda spozywcza
Rolgielda.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Agrisystem.pl
Piagro
NaszaRola.pl
TargiRolne
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry