Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
20.04.2021.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Lasy prywatne rosn? jak chc?
  Najwy?sza Izba Kontroli uzna?a za nieprawid?owy nadzór nad gospodark? le?n? w lasach, które nie s? w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa.

 • Powa?ne zmiany w zakresie przemieszczania ?wi? ze stref ASF - równie? z ?ó?tej
  Komisja Europejska wprowadza ?cis?e i ujednolicone wymogi dla przemieszczania trzody chlewnej poza strefy ASF. Nowe wytyczne dotycz? wzmocnienia ochrony biologicznej ferm i mia?y wej?? w ?ycie ju? 21 kwietnia br. Zmiany s? powa?ne, bo b?d? dotyczy?y równie? tzw. stref ?ó?tych, wolnych od ASF.

 • #HodowcyRazem o rzekomej szkodliwo?ci mi?sa
  Mi?so oskar?a si? o to, ?e nie stanowi naturalnego ?ród?a niezb?dnych sk?adników, powoduje oty?o??, cukrzyc?, choroby kr??enia. Tymczasem nauka jest pewna. Od setek tysi?cy lat produkty zwierz?ce by?y obecne w diecie cz?owieka, stanowi?c ?ród?o sk?adników od?ywczych i energii. Ich brak mo?e by? niebezpieczny i wymaga stosowania syntetycznej suplementacji, jak informuj? autorzy inicjatywy #HodowcyRazem.

 • Czy powinni?my ba? si? tuczu kontraktowego?


 • Ceny nawozów w marcu - widoczne s? podwy?ki
  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich ODR opublikowa?o pierwsze tegoroczne zestawienie cen nawozów oferowanych w krajowych punktach obrotu. Wida? wyra?nie, ?e nawozy podro?a?y.

 • Rosja przyznaje kwoty cukru detalistom
  Rosyjskie ministerstwo rolnictwa chce wyznacza? rosyjskim producentom jaka cz??? wyprodukowanego w zak?adach cukru ma by? sprzedana w handlu detalicznym.

 • Sprawdzamy stan plantacji pszen?yta ozimego w woj. ?wi?tokrzyskim
  Odwiedzili?my plantacj? pszen?yta ozimego odmiany Orinoko w województwie ?wi?tokrzyskim, w powiecie koneckim. Razem z rolnikiem ocenili?my jej przezimowanie i spytali?my o przeprowadzone zabiegi.

 • ASF w natarciu. Du?a liczba nowych przypadków choroby
  Kolejny tydzie? z rz?du na obszarze Polski notujemy prawdziwy wysyp nowych przypadków ASF w?ród dzików. Cho? wi?kszo?? z nich wyst?pi?a na zachodzie kraju, obserwujemy równie? du?? liczb? nowych zachorowa? w województwie lubelskim i podkarpackim.

 • CBA o post?powaniach dotycz?cych Eskimosa i Bielmleku
  Przekroczenie uprawnie? i niedope?nienie obowi?zków s?u?bowych, a tak?e przed?o?enie nierzetelnych informacji o stanie maj?tkowym spó?dzielni w celu uzyskania kredytu ? to ustalenia CBA, dotycz?ce - najwyra?niej - Eskimosa i Bielmleku.

 • Co ciekawego na rynku maszyn u?ywanych?
  Kolejny tydzie? przynosi nam wiele interesuj?cych ofert maszyn u?ywanych na Gie?dzie Rolnej. Na co warto zwróci? uwag??

 • Czy powinni?my ba? si? tuczu kontraktowego?
  Na cz??? ?rodowiska rolniczego poj?cie ?tucz kontraktowy? dzia?a niczym p?achta na byka. Tymczasem dla rolników, którzy wybrali wiarygodnego integratora funkcjonuje on bardziej na zasadzie wspó?pracy na do?? trudnym rynku ni? wy??cznego, formalnego zobowi?zania wobec firmy.

 • DRV: Druga prognoza zbiorów zbó? i rzepaku
  Ch?odna i zmienna pogoda ostatnich kilku tygodni spowolni?a wzrost zbó? i rzepaku powiedzia?, ekspert ds. rynku zbó? Niemieckiego Stowarzyszenia Raiffeisen (DRV).

 • Rolnicy na zachodzie kraju siej? kukurydz?
  W mediach spo?eczno?ciowych mo?na znale?? informacje, ?e pierwsze tegoroczne siewy kukurydzy, rozpocz??y si? pod koniec ubieg?ego tygodnia. Czy nie za wcze?nie?

 • Po?ar w gosty?skiej mleczarni, milionowe straty
  Na milion z?otych szacowane s? straty wynik?e na skutek pi?tkowego po?aru w mleczarni w Gostyniu (woj. wielkopolskie).

 • Zobacz, jak wygl?da najwi?ksza farma fotowoltaiczna we Francji
  We Francji, w departamencie Alpes de Haute Provence na polach na pró?no szuka? hodowli ro?lin. Zamiast tego ci?gn? si? pola... paneli fotowoltaicznych Zajmuj? one obszar 200 ha, a moc zainstalowana wynosi a? 100 MWp. Ile orientacyjnie taka farma fotowoltaiczna kosztowa?aby w Polsce?

 • Wschodz? buraki cukrowe, wschodzi te? komosa
  Po 3 tygodniach od siewu wschodz? nareszcie buraki cukrowe. Niestety wraz z ociepleniem i dobrym uwilgotnieniem gleby obserwujemy tak?e intensywnie wschody chwastów w tej uprawie. Czas na pierwszy zabieg herbicydowy.

 • Brukselka niejedno ma imi?
  Brukselka to warzywo nieco zapomniane. Jadamy j? g?ównie w zupach i polan? stopionym mas?em z dodatkiem tartej bu?ki. Troch? nudno. Czy mo?na oswoi? brukselk??

 • Pogoda rozdaje karty
  Patrz?c za okno mo?e si? wydawa?, ?e pogoda dba o to, by?my sobie czasem nie pomy?leli, ?e co? jako ludzie znaczymy wobec si? natury. Jest zimno, mokro, ma?o s?onecznie i na dodatek nie wida? ko?ca tych zjawisk.

 • Sezon rowerowy rozpocz?ty! Ubezpiecz si? przed wypadkami
  Sezon rowerowy ju? si? rozkr?ca i coraz wi?cej cyklistów wyje?d?a na ulice, traktuj?c rower ju? nie tylko jako form? sportu. Coraz cz??ciej rezygnujemy z samochodu, na rzecz roweru, który sta? si? dla nas wygodnym, ta?szym i bardziej ekologicznym ?rodkiem transportu.

 • Rolnicy nie chc? inwestowa? w produkcj? ?wi??
  Ekonomika wskazuje, ?e w wielu przypadkach du?o bardziej op?acalny jest tucz samodzielnie wyprodukowanych we w?asnym gospodarstwie warchlaków, ni? zwierz?t pochodz?cych z zakupu. Czy rolnicy my?l? jednak o inwestycjach w ?domkni?cie? cyklu produkcyjnego?


   
 
20 Kwietnia 2021
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Amalia,
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Florencjusz,
Florenty, Nawoj,
Sulpicjusz, Szymon,
Teodor
Do końca roku zostało 256 dni.
NaszaRola.pl
TargiRolne
Bydło - WWR sp. z.o.o
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Gielda spozywcza
Masarnia.pl
Nawozy.com.pl
Mizar
Piagro
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry