Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
16.07.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Przy prowadzeniu rhd zwolnienie podatkowe od wszystkich przychodów
  Przepisy nie ograniczaj? zwolnienia podatkowego wy??cznie do przychodów ze sprzeda?y produktów spo?ywczych, zwolnienie obejmuje tak?e przychody pochodz?ce ze sprzeda?y niespo?ywczych produktów ro?linnych i zwierz?cych.

 • Susza rozlicza nas z b??dów
  Zmiany klimatu to fakt, z którym trudno ju? dyskutowa?. Jedn? z konsekwencji s? coraz cz?stsze i d?u?sze okresy deficytów opadów, które determinuj? poziom plonowania wi?kszo?ci upraw. Musimy zatem nauczy? si? gospodarowa? z susz? w tle i dzia?a? tak, by jak najmniej pope?nia? b??dów agrotechnicznych. Bowiem susza bezlito?nie z tych b??dów nas rozlicza.

 • Prezydent podpisa? ustaw? o oznakowaniu produktów bez GMO
  Jak informuje Polska Izba Mleka, Prezydent Andrzej Duda podpisa? Ustaw? z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Nowe przepisy wchodz? w ?ycie  dnia 1 stycznia 2020 roku.

 • Ranny pod wywróconym ci?gnikiem
  Do gro?nego wypadku dosz?o w trakcie wycinki drzew w powiecie nowos?deckim. Ci?gnik przygniót? m??czyzn?.

 • Dni Pola Amazone to ju? tradycja
  To by?y ju? dwunaste Dni Pola Amazone. Przez wszystkie edycje to ciekawe wydarzenie odwiedzi?o ju? ponad 1000 osób z Polski.

 • Po 10 piwach wsiad? na kopark? i wjecha? w s?up
  Policjanci zatrzymali 22-latka, który bez wiedzy w?a?ciciela ?wypo?yczy?? kopark? i wjecha? ni? w s?up.

 • RPO w sprawie dwóch rozbie?nych orzecze? spadkowych
  Rzecznik Praw Obywatelskich wyst?pi? o uchylenie postanowienia s?du i odrzucenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku ? gdy? s?d ju? wcze?niej odmiennie orzek? w tej samej sprawie.

 • Zbiory rzepaku ponownie ruszy?y - jakie ceny?
  Po kilkudniowej przerwie zwi?zanej z przebiegiem pogody ? opady deszczu ? ponownie rolnicy zbieraj? rzepak i to na terenie ca?ego kraju. Niestety g?ównym problemem s? nadal drobne i s?abo ?zaolejone? nasiona. Plon równie? nie jest wysoki, rzadko kiedy przekracza 3 t/ha.

 • Pod Pi?czowem spali? si? magazyn pe?en zió?
  30 zast?pów stra?aków przez ca?? dob? gasi?o po?ar hali magazynowej w firmie, zajmuj?cej si? skupem zió?.

 • Kombajny Fendt Ideal - co je wyró?nia? Maszyny na pokazach polowych
  Trwaj? pokazy nowych kombajnów Fendt Ideal. Odwiedzili?my jedn? z takich prezentacji, aby pozna? maszyny bli?ej podczas pracy. Jakie rozwi?zania reprezentuj??

 • Tuczniki wyra?nie taniej? - ceny najni?sze od 3 miesi?cy
  Nie mamy niestety dobrych wie?ci dla producentów tuczników - po zesz?otygodniowych spadkach cen w Niemczech, równie? krajowe skupy zdecydowa?y si? obni?y? stawki za ?ywiec.

 • ASF szerzy si? na Lubelszczy?nie, nowe ognisko w ma?ym stadzie ?wi?
  G?ówny Lekarz Weterynarii poinformowa? dzisiaj o kolejnym ognisku afryka?skiego pomoru ?wi? na terenie Lubelszczyzny. Choroba przesun??a si? na po?udniowy-wschód kraju, wyst?puj?c w gm. Be??ec.

 • Ilu rolników "nap?dza" Orlen?
  Od marca trwa realizacja umowy zawartej mi?dzy Orlenem a KOWR w sprawie projektu ?Razem nap?dzamy polskie rolnictwo?.

 • Stonka kukurydziana wymyka si? z pól kukurydzy
  Na ten moment larwy stonki nadal s? zwi?zane z polami kukurydzy i tylko na monokulturach masowo si? namna?aj?. Jednak coraz cz??ciej obserwuje si?, ?e owad ten potrafi prze?amywa? barier? p?odozmianu i nale?y si? spodziewa?, ?e w przysz?o?ci i w Polsce jego larwy znajdziemy na innych ro?linach uprawnych oraz dzikich, w tym cho?by na korzeniach soi, miskanta, pszenicy, w?o?nic, chwastnicy. Chrz?szcze na po?udniu kraju wyrz?dzaj? ju? szkody w uprawach dyniowatych (ogórki, dynie, arbuzy). Wyjadaj? zawi?zki kwiatów, a te nie zawi?zuj? owoców ? komentuje obecn? sytuacj? prof. Pawe? Bere? z IOR? PIB, TSD Rzeszów.

 • Nowy czy u?ywany? Jakie ci?gniki kupuj? polscy rolnicy?
  Sprzeda? traktorów w Polsce nie zmieni si? znacz?co i wyniesie w tym roku nie wi?cej ni? 25 tysi?cy sztuk. Jak wynika z bada? zrealizowanych przez Martin&Jacob na zlecenie Kuboty, rolnicy sk?aniaj? si? w stron? traktorów u?ywanych ? taki wybór deklaruje ponad po?owa planuj?cych zakup (53,9 proc.).

 • Kradli ci??arówki razem z ?adunkami w czasie postojów przy autostradzie
  Policjanci odzyskali pi?? ci??arówek, które wraz z ?adunkami od kilku miesi?cy znika?y z parkingów przy autostradzie A2 na Mazowszu. Aresztowano dwóch podejrzanych.

 • Nowy raport wynikowy dost?pny dla hodowców
  Polska Federacja Hodowców Byd?a i Producentów Mleka wprowadzi?a do swojej oferty kolejny raport wynikowy dotycz?cy zdrowotno?ci racic.

 • Farmer w Teksasie, cz.15, Travis: nie sta? mnie na zakup nowych maszyn!
  Wielu rolników zadaje sobie pytanie, czy inwestuj?c w park maszynowy postawi? na maszyny nowe, czy u?ywane. Jak si? okazuje, takie dylematy maj? tak?e farmerzy w Teksasie, którzy gospodaruj? na kilku tysi?cach hektarów. Travis ma jednak sprawdzon? recept? na te dylematy.

 • W po?arze gospodarstwa na Opolszczy?nie sp?on??o 20 krów
  Stodo?a, zabudowania gospodarcze oraz dom stan??y w ogniu w jednym gospodarstw pod Opolem. W ogniu zgin??o stado krów.

 • Nielegalne sk?adowisko toksycznych odpadów ko?o Bia?obrzegów
  137 tysi?cy litrów nieznanej toksycznej substancji ujawnili policjanci i inspektorzy ochrony ?rodowiska w jednym z prywatnych magazynów na peryferiach Bia?obrzegów w woj. mazowieckim.


   
 
16 Lipca 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Benedykt,
Dzierżysław,
Dziersław, Eustachy,
Eustachiusz, Faust,
Maria Magdalena,
Marika, Ostap, Ruta,
Stefan
Do końca roku zostało 169 dni.
Rolgielda.pl
Piagro
NaszaRola.pl
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
TargiRolne
Mizar
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry