Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
14.11.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Z?odziej paliwa niechc?cy si? podpali?
  Wyj?tkowo nieroztropny 25-latek podpali? siebie i skuter, z którego próbowa? ukra?? paliwo na jednej z posesji w gminie M?ynary pod Elbl?giem (woj. warmi?sko-mazurskie).

 • Z?odziej powyrywa? kable ze stoj?cego na polu ci?gnika
  Policjanci z komisariatu w Zielonce pod Warszaw? (woj. mazowieckie) zatrzymali 25-letniego obywatela Bia?orusi, który zniszczy? stoj?cy na polu traktor. Szkody oszacowano na ponad 43 tys. z?.

 • Nowy ci?gnik od... Fiata?
  Podczas targów EIMA w Bolonii, premier? mia? nowy ci?gnik... Fiata ? model Centenario. Nie jest to jednak zapowied? powrotu koncernu do dawnej marki, a forma ho?du z okazji setnej rocznicy wprowadzenia na rynek przez firm? ci?gnika rolniczego.

 • Unijny Parlament ponownie za utrzymaniem finansowania WPR
  Dzisiaj pos?owie do Parlamentu Europejskiego potwierdzili swoje stanowisko w sprawie kolejnego d?ugoterminowego bud?etu UE. Obejmuje ono dok?adny podzia? kwot przewidzianych dla ka?dego unijnego programu.

 • Rolnicy licz? straty, ale kto liczy wilki?
  Rolnicy z woj. warmi?sko-mazurskiego skar?? si? na rosn?ce szkody w stadach byd?a i owiec, powodowane przez wilki. Ich zdaniem pa?stwo straci?o kontrol? nad populacj? tych drapie?ników, a resort ?rodowiska nie wie nawet, ile wilków ?yje w lasach regionu.

 • W?a?ciciel nielegalnej hodowli chartów przed s?dem
  Przed S?dem Rejonowym w Grójcu ruszy? proces przeciwko Damianowi O. - pseudohodowcy chartów spod Bia?obrzegów. Oskar?ony psy hodowa? bez zezwolenia i utrzymywa? w skandalicznych warunkach.

 • M?dry Polak przed szkod? - co warto wiedzie? o ubezpieczeniach rolnych?
  Rolnicy, którzy w minionym sezonie nie ubezpieczyli upraw, z powodu suszy tracili podwójnie ? w plonie, ale te? przy wyp?atach odszkodowa?, których wysoko?? uzale?niono od zawarcia polisy. Czy po tych do?wiadczeniach zainteresowanie ubezpieczeniami wros?o i czy dost?pna pula dop?at wystarczy dla wszystkich?

 • UE ma niewiele czasu aby przygotowa? si? na ASF w Niemczech
  Aleksander Dargiewicz z Krajowego Zwi?zku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej opublikowa? ciekaw? analiz? i plan dzia?ania, które móg?by wesprze? utrzymanie handlowej wymiany wieprzowin? pomi?dzy krajami trzecimi a UE, w sytuacji kiedy to wirus ASF pojawi?by si? na terenie Niemiec. Nie pozostaje bez w?tpliwo?ci, ?e taka sytuacja mia?aby znacznie wi?ksze konsekwencje dla ca?ej bran?y mi?snej, ni? wydarzenia, które mia?y miejsce po potwierdzeniu przypadku ASF na terenie Belgii.

 • Czy to ju? szczyt ??wi?skiej górki??
  Ostatnie miesi?ce przynios?y splot kilku wyj?tkowo niekorzystnych zdarze?, czego efektem jest dramatycznie niska op?acalno?? produkcji ?ywca wieprzowego. Czy w tej sytuacji mo?na wygl?da? ?wiate?ka w tunelu?

 • Prof. Korbas: Rzepak zbyt silnie wyro?ni?ty
  Podczas konferencji "Farmera" Narodowe Wyzwania w Rolnictwie zapytali?my prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Ro?lin PIB w Poznaniu jak ocenia stan rzepaku i zbó? przed zim?. Okazuje si?, ?e rzepak jest zbyt wybuja?y, z kolei pszenica raczej prezentuje si? dobrze.

 • Ukraina: Do 13 listopada zebrano ponad 65 mln ton ziarna zbó?
  Do 13 listopada na Ukrainie zebrano 65,1 mln ton zbó? z 14,1 mln hektarów, ze ?redni? wydajno?ci? 4,61 t/ha.

 • Uprawa pasowa: czy talerzowa? mi?dzyplon?
  Dostali?my pytanie od czytelnika, który zastanawia? si? na tym czy i w jakich okoliczno?ciach warto zlikwidowa? mi?dzyplon ?cierniskowy jesieni? przed planowan? wiosenn? upraw? pasow? (strip-till). Przekierowali?my to pytanie do profesora Les?awa Zimnego z Instytutu Agroekologii i Produkcji Ro?linnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu.

 • Vademecum ochrony i nawo?enia pszenicy i rzepaku
  Wydawnictwo Agronom wyda?o dwie publikacje po?wi?cone uprawie pszenicy i rzepaku. Czytelnicy Farmera podaj?c kod: farmer, dostaj? w zamian darmow? wysy?k? ka?dej z zamówionych ksi??ek.

 • Niemcy: Zako?czy? zabijanie piskl?t w wyl?garniach
  Niemieckie ministerstwo rolnictwa og?asza prze?om w okre?laniu p?ci zarodka w jaju zarodowym nioski. Nowa opatentowana metoda kosztuj?ca oko?o 5 mln euro pozwala unikn?? zabijania piskl?t p?ci m?skiej w wyl?garniach.

 • Klasy zasobno?ci gleby w wap?
  Wydawa?o by si?, ?e wapnowanie i uregulowanie pH za?atwiaj? nam problem dost?pno?ci wapnia jako sk?adnika pokarmowego dla ro?lin. Okazuje si?, ?e nie zawsze tak jest, a zagadnienie to bywa skomplikowane.

 • Zamiast weterynarii - organizacje spo?eczne?
  Kiedy jeden obywatel mo?e zabra? drugiemu jego w?asno??? Wtedy, gdy jeden z nich nale?y do ?organizacji spo?ecznej, której statutowym celem dzia?ania jest ochrona zwierz?t?, a drugi jest w?a?cicielem zwierz?cia, co do którego ten pierwszy uzna, ?e pozostawanie zwierz?cia ?u dotychczasowego w?a?ciciela lub opiekuna zagra?a jego ?yciu lub zdrowiu?.

 • Znamy najnowsze wyniki sprzeda?y przyczep rolniczych
  Na rynku ci?gników zarówno nowych jak i u?ywanych sytuacja jest bardzo dynamiczna. A jak wygl?da w przypadku przyczep?

 • Wpadka pijanego traktorzysty
  Ponad 2 promile alkoholu mia? w organizmie traktorzysta, którego zatrzyma? w Nakle (woj. kujawsko-pomorskie) policjant z ?drogówki?. Okaza?o si?, ?e 59-latek w ogóle nie posiada? prawa jazdy.

 • Nowe ONW wci?? tajemnic?
  Od pocz?tku nadchodz?cego roku ma obowi?zywa? zmieniona mapa obszarów ONW. Niestety wci?? nie wiadomo, jak wygl?da.

 • GDT: Ceny produktów mleczarskich ponownie w dó?
  Nadal utrzymuje si? spadkowa tendencja cenowa na nowozelandzkiej gie?dzie GDT. Oby te obni?ki nie prze?o?y?y si? na rynek europejski.


   
 
14 Listopada 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Agata, Aga, Damian,
Elżbieta, Emil,
Emiliusz, Jozafat,
Józef, Judyta,
Kosma, Laurenty,
Lewin, Serafin,
Ścibor, Ścibora,
Wszerad
Do końca roku zostało 48 dni.
Agrisystem.pl
Rolgielda.pl
Mizar
Masarnia.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
TargiRolne
Nawozy.com.pl
NaszaRola.pl
Piagro
Gielda spozywcza
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry