Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
22.07.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Kupuj wapno przed sezonem
  Wapno zakupione przed typowym okresem jego aplikacji jest przewa?nie ta?sze i dost?pne od r?ki. Warto je zamówi? wcze?niej, ju? w czerwcu.

 • Massey Ferguson ? król rynku wtórnego
  Kilka dni temu publikowali?my dane na temat sprzeda?y nowych ci?gników w pierwszym pó?roczu br.; tam niezmiennie prym wiedzie New Holland. Inaczej rzecz przedstawia si? w przypadku ci?gników u?ywanych, w?ród których najlepiej sprzedaje si? Massey Ferguson.

 • W regionach z ASF mog? by? ni?sze ceny skupu zbó?
  Afryka?ski pomór ?wi? to nie tylko problem choruj?cych ?wi? i dzików. Obecno?? choroby w stadach mo?e poci?gn?? za sob? dodatkowe konsekwencje. Jak zwraca nam uwag? Dawid Szypulski, rolnik z pow. parczewskiego - w regionach, gdzie zwykle hodowano trzod? chlewn?, a teraz likwiduje si? tam stada, mo?e pojawi? si? nadwy?ka zbo?a, które wcze?niej wykorzystywano na pasz? dla ?wi?. To stwarza ryzyko ni?szych cen w skupach zbo?a.

 • Rosja: Produkcja mleka od stycznia do czerwca br.wzros?a o 1,6 proc.
  Wed?ug rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wielko?? produkcji mleka we wszystkich kategoriach gospodarstw wynios?a 15,52 mln ton, czyli o 1,6 proc. wi?cej ni? w tym samym okresie w 2017 r.

 • Program Manitou Reduce z nowymi funkcjami
  Projekt Reduce, portal internetowy stworzony przez firm? Manitou w w 2013 r. ,w?a?nie zosta? rozszerzony o kilka nowych ciekawych funkcji, które mog? okaza? si? przydatne nie tylko dla obecnych ale tak?e nowych klientów firmy.

 • Czer? zbó? obni?a jako?? ziarna
  Czer? zbó? to nie tylko brzydki, czarny ?an. Grzyby powoduj?ce t? chorob? obni?aj? warto?? technologiczn? ziarna, a kiedy le?y ono w magazynie, szybko rozwijaj? si? na nim ple?nie.

 • Preparaty do walki z zaraz?
  W?ród wielu chorób atakuj?cych uprawy ziemniaka dominuj?c? jest zaraza ziemniaka. Choroba spowodowa? mo?e obni?enie plonu bulw odmian wra?liwych (poni?ej 4 w skali 9-stopniowej) nawet o 70 proc., a przy braku chemicznej ochrony - nawet uniemo?liwi? zebranie jakiegokolwiek plonu.

 • Przegl?d kombajnu. Co zrobi? samemu, a co zleci? serwisowi?
  Pogoda nie daje za wygran?, wi?c jest jeszcze czas na ostatnie przegl?dy kombajnu przed ?niwami. Podpowiadamy, co mo?na wykona? samemu, a do czego przyda si? wizyta serwisu fabrycznego w przypadku nowoczesnych, kilkuletnich kombajnów.

 • Trudna sytuacja w produkcji wieprzowiny
  Krajowi producenci trzody chlewnej nieustannie musz? balansowa? na progu op?acalno?ci. Warto zwróci? uwag? na czynniki, które w tej kwestii s? decyduj?ce i kszta?tuj? cen? wieprzowiny na krajowym rynku.

 • ?ywa gleba
  Troska o ?yzno?? gleb uprawnych musi uwzgl?dnia? potrzeby mikroorganizmów w niej bytuj?cych. Bogate ?ycie biologiczne uprawianych gruntów to niezb?dny warunek uzyskiwania wysokich plonów.

 • Nowy 3-letni rekord ceny pszenicy na MATIF
  Wczorajsze notowania kontraktów zbo?owych na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen. Pszenica na paryskiej gie?dzie podro?a?a o 1,1 proc. do poziomu ostatni raz widzianego w 3 lata temu.

 • Na ?wiatowych rynkach oleistych przewa?a?y wzrosty cen
  Wczorajsza sesja notowa? kontraktów na oleiste na ?wiatowych gie?dach zako?czy?a si? w wi?kszo?ci wzrostem cen. Jedynie rzepak na Matif nie zmieni? notowa? w stosunku do dnia poprzedniego.

 • Mercosur: Stagnacja w negocjacjach
  Negocjacje Unii Europejskiej z po?udniowoameryka?skimi krajami Mercosur stoj? w miejscu.

 • Przy ognisku ASF rolnicy musz? dosta? pe?ne wyrównanie poniesionych strat
  Nie mo?emy pozwala? na to, ?e przy ognisku ASF likwiduje si? stado, a potem jest problem z uzyskaniem rekompensaty za poniesione straty. Taka osoba musi dosta? rekompensat?, wyrównanie dochodu zapewnienie, ?e wróci do poziomu uzyskiwanego dochodu ? mów Dawid Szypulski z pow. parczewskiego, w woj. lubelskim.

 • Wciornastki coraz liczniejsze w kukurydzy
  Na li?ciach kukurydzy widoczne s? wciornastki, szczególnie tam gdzie nie zwalcza si? chemicznie omacnicy prosowianki. Wciornastki zwi?kszaj? podatno?? ro?lin kukurydzy na choroby fuzaryjne.

 • KZPRiRB: W sprawie zapraw neonikotynoidowych, Greenpeace dzia?a nieodpowiedzialnie
  Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Ro?lin Bia?kowych (KZPRiRB) stanowczo protestuje przeciw nagonce medialnej Greenpeace Polska przeciw producentom rzepaku oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, w zwi?zku z czasowym dopuszczeniem w Polsce do zastosowania zapraw z grupy neonikotynoidów.

 • Holdingiem w z?odziejsk? prywatyzacj??
  ?Skandalicznie niskie ceny? i ?dramatyczne za?amanie sytuacji? ? czy ?kolonizacja polskiego przemys?u przetwórczego?, ?z?odziejska prywatyzacja? i wreszcie podj?cie d?ugofalowej próby ?interwencjonizmu pa?stwa? i szybkiej ?stabilizacji rynku?? To walka na s?owa, czy na koncepcje?

 • Coraz bli?ej konsumpcji mi?sa z laboratorium
  Firma Bell wchodzi do segmentu "hodowanego mi?sa". To mi?so nie pochodzi z uboju zwierz?t, ale jest hodowane z komórek in vitro.

 • Kolejne ognisko ASF - tym razem 2 ?winie
  G?ówny Lekarz Weterynarii poinformowa? o kolejnym ognisku afryka?skiego pomoru ?wi? w gospodarstwie, gdzie by?y utrzymywane tylko dwie ?winie.

 • IERIG?-PIB: Wzrost ubojów owiec w UE
  Wed?ug IERiG?-PIB w UE-28 w I kwartale 2018 r. uboje owiec wyra?one w tonach by?y wi?ksze ni? rok wcze?niej o 6,8 proc.


   
 
22 Lipca 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Albin, Bolesława,
Bolisława,
Laurencjusz,
Wawrzyniec, Maria
Magdalena, Milenia,
Pankracy, Więcemiła
Do końca roku zostało 163 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Mizar
NaszaRola.pl
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Masarnia.pl
Nawozy.com.pl
Gielda spozywcza
Piagro
TargiRolne
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry