Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
28.11.2021.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Kuhn Durakarb - wzmocnione nak?adki robocze tak?e do kultywatora
  Nowe nak?adki robocze Kuh Durakarb dedykowane s? dla kultywatorów z?bowych b?d?cych w ofercie firmy. Dzi?ki umieszczonym na nich p?ytkom wolframu ich ?ywotno?? jest wy?sza w porównaniu do standardowych elementów roboczych.

 • Rola wody i w?ókna w ?ywieniu ciel?t
  W procesie transformacji ci?l?cia do prze?uwacza kluczow? rol? odgrywaj? woda i dobrej jako?ci w?ókno pokarmowe odpowiedzialne za rozwój najwa?niejszego przed?o??dka ? ?wacza.

 • Gnojowica na wag? z?ota
  Zastosowanie gnojowicy mo?e przynajmniej czasowo ograniczy? konieczno?? zakupu horrendalnie drogich nawozów mineralnych i syntetycznych. Spróbujmy zatem oszacowa? warto?? tego nawozu i zastanowi? si?, jak poprawi? jego warto??.

 • Przes?anki odpowiedzialno?ci odszkodowawczej
  W wielu sprawach dotycz?cych rolników pojawia si? kwestia odszkodowa?, które nale?ne s? rolnikom z ró?nego tytu?u, np. wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, szkód powsta?ych w uprawach w zwi?zku z gradobiciem lub te? po prostu w zwi?zku z niewykonaniem umowy przez kontrahenta rolnika. Wspólnym mianownikiem w tych post?powaniach jest udowodnienie przes?anek odpowiedzialno?ci odszkodowawczej.

 • Kup p?ug i nie ?a?uj, bo cz??ci znajdziesz na Gie?dzie Rolnej
  Na to, ?e elementy robocze do p?ugów s? wieczne nie ma co liczy?. Ka?dy, nawet najlepszy element renomowanego producenta si? zu?yje i wtedy przychodzi czas na poszukiwania nowych.

 • Dobry rok dla ukrai?skiego rolnictwa
  Pofa?dowane stoki przedgórza ukrai?skich Karpat sprawiaj? wra?enie sielskie i nieco dzikie. W czasach sowieckich ma?e skrawki ??k i pastwisk nie by?y interesuj?ce dla du?ych ko?chozów, a ziemie po likwidacji ko?chozów i sowchozów otrzymali byli pracownicy. Dzi? wi?ksi gracze dzier?awi? ziemi? od setek, a nawet tysi?cy drobnych w?a?cicieli.

 • M??czyzna ?miertelnie przygnieciony ci?gnikiem
  Do tragicznego wypadku dosz?o przy wycince drzew na terenie gospodarstwa. Ci?gnik przewróci? si? na kierowc?.

 • Staranowali bram? i ukradli wózek wid?owy
  Policjanci zatrzymali par? z?odziei, która ukrad?a wózek wid?owy z prywatnej posesji.

 • P?on??y dwa budynki w gospodarstwie
  6 zast?pów stra?aków gasi?o dzisiejszej nocy po?ar zabudowa? w gospodarstwie na Mazowszu

 • Czym odchwaszcza? soj??
  Podczas spotkania "Soja pod lup? - mo?liwo?ci obecnych czasów" zorganizowanego przez firm? Agrolok wraz ze Stowarzyszeniem Polska Soja 18 listopada 2021 r. Mariusz Kowalski zaprezentowa? najlepsze dost?pne rozwi?zania herbicydowe w uprawie soi.

 • Aran?acja przestrzeni wokó? domu z ma?? architektur? ogrodow?
  Planuj?c przestrze? dooko?a domu, ogród czy taras warto pami?ta? o betonowych elementach ma?ej architektury, takich jak donice, palisady czy murki. Cz?sto to w?a?nie one buduj? klimat i dodaj? uroku aran?acji. Betonowe akcenty to bardzo stylowy i niezwykle modny sposób wyposa?enia ogrodu.

 • Zasi?ek opieku?czy na dziecko na kwarantannie. Jak dosta? pieni?dze?
  Liczba osób kierowanych na kwarantann? i izolacj? stale ro?nie. Sprawdzili?my wi?c, na co mo?na liczy? w tej sytuacji. Kto otrzyma zasi?ek chorobowy, a kto zasi?ek na dziecko?

 • Z kaw? s? coraz wi?ksze k?opoty
  Inwestorzy walcz? obecnie o ziarna kawy odmiany arabica. Ceny jej s? wy?sze ni? w ci?gu dziesi?ciu lat. Powodem tego gwa?townego wzrostu s? problemy z dostaw? i warunkami pogodowymi.

 • Ceny skupu mleka ? co przyniesie przysz?y rok?
  Obecnie notowane s? rekordowe ceny mleka, a zgodnie z prognozami PKO Bank Polska kolejny rok mo?e przynie?? dalszy ich wzrost. Niestety koszty produkcji rosn? szybciej ni? ceny mleka, jak podkre?li? dr Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku rolno-spo?ywczego z PKO Bank Polski.

 • Claas z now? lini? produktow? cz??ci zamiennych dla starszych maszyn
  To w?a?nie z my?l? o starszych modelach maszyn Claas, które nie s? ju? tak intensywnie wykorzystywane, powsta?a nowa linia produktowa z eksploatacyjnymi cz??ciami zamiennymi.

 • Niezawodna ochrona przed ?niegiem i lodem
  Specjalistyczne instalacje przeciwoblodzeniowe, niezale?nieod miejsca zastosowania, ochroni? newralgiczne elementy domu przed oblodzeniem i zaleganiem ?niegu. Dodatkowo b?dziemymogli zaoszcz?dzi? czas i unikn?? nieprzyjemnego od?nie?aniaczy skuwania lodu.

 • Jak zaoszcz?dzi? na wiosennym nawo?eniu pszenicy ozimej azotem?
  Sytuacja na rynku nawozowym sprawia, ?e cz??? rolników ograniczy?a nawo?enie przedsiewne pszenicy, a tak?e poszukuje oszcz?dno?ci zwi?zanych z nawo?eniem wiosennym, równie? ze stosowaniem nawozów azotowych.

 • John Deere 5070M okiem u?ytkownika. Jak wypada maszyna po 8 latach?
  Przez ostatnie 8 lat John Deere 5070M u?ytkowany przez Jana Lisa przepracowa? w nie?atwych warunkach 5,5 tys. h. Czy po tym czasie rolnik jest zadowolony ze swojej maszyny?

 • Nowoczesna obora ? dobrostan przede wszystkim
  Nowoczesna obora musi by? uszyta na miar? zwierz?t w niej utrzymywanych. Maksyma teoretycznie prosta, ale ? jak wida? w praktyce ? prawdziwa. Jak podkre?la Leszek Duszak, hodowca byd?a mlecznego z Mazowsza, inwestycje maj?ce zapewni? zwierz?tom wysoki poziom dobrostanu po prostu si? op?acaj?.

 • Ceny warchlaków wci?? w do?ku. Hodowcy: Najgorszy kryzys od d?u?szego czasu.
  Ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uleg?y w tym tygodniu wi?kszym zmianom, podobnie jak nastroje w?ród hodowców. To chyba najgorszy kryzys od d?u?szego czasu, jak stwierdza jeden z naszych rozmówców. Ceny pasz rosn? w zastraszaj?cym tempie, za? impulsów do zmiany cen warchlaków brakuje.


   
 
28 Listopada 2021
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Gościrad, Grzegorz,
Jakub, Lesław,
Lesława, Rufin,
Zdzisław
Do końca roku zostało 34 dni.
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Piagro
Gielda spozywcza
Nawozy.com.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
NaszaRola.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry