Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
28.07.2017.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Wypadki przy pracy ? podsumowanie pierwszego pó?rocza 2017 r.
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego dokona?a podsumowania pierwszego kwarta?u 2017 r.

 • Wy?cig ci?gników tu? tu?
  Ju? za miesi?c we wsi Wielowie? rolnicy z ca?ej Polski wezm? udzia? w wy?cigu traktorów. Tegoroczny konkurs b?dzie szczególny z kilku powodów.

 • Sytuacja na rynku mleka w Unii Europejskiej
  Analitycy Banku PNB Paribas przedstawili analiz? rynku mleka w UE. Wed?ug wst?pnych danych raportu wynika, ?e w okresie pierwszego kwarta?u 2017 roku wyprodukowano 37,2 mln ton mleka, to jest o 4,8% wi?cej ni? w czwartym kwartale 2016 roku.

 • ASF opanowuje kolejne powiaty
  Powiat w?odawski jest kolejnym regionem do niedawna wolnym od choroby, w którym pojawi?o si? ognisko ASF. Choroba zatacza wi?c coraz szersze kr?gi, i nikt nie potrafi powiedzie?, czy da si? nad ni? zapanowa?.

 • Zgnilizna twardzikowa zabra?a plon rzepaku
  Praktycznie stale podwy?szona wilgotno?? powietrza w czasie zaawansowanej wegetacji rzepaku wp?yn??a silnie na rozwój zgnilizny twardzikowej. Niechronione plantacje bywaj? w 40-60 proc. pora?one t? chorob?. Choroba jest tak?e obecna na plantacjach chronionych, co ?wiadczy o tegorocznej bardzo silnej presji tego patogenu.

 • Niemcy: Ceny ?wi? bez zmian
  Wczorajsze notowanie niemieckiej gie?dy VEZG nie przynios?o ?adnych zmian w poziomie cen ?wi?. Tuczniki w kraju mog? jednak nieznacznie zdro?e?, ze wzgl?du na wzrastaj?cy kurs euro.

 • ?l?skie i opolskie: j?czmie? ozimy skoszony, przerwane ?niwa rzepaczane
  Specjalnie dla Pa?stwa próbowa? b?dziemy zbiera? informacje pochodz?ce z ró?nych regionów Polski o stanie zaawansowania ?niw oraz wysoko?ci plonów. Na pocz?tek relacje z woj. ?l?skiego i opolskiego w opinii kilku producentów rolnych.

 • Powo?anie Kubota Holdings Europe B.V.
  Koncern Kubota Corporation powo?a? spó?k? holdingow? w Europie, która b?dzie pe?ni?a rol? europejskiej centrali sprzeda?y maszyn. Oznacza to m.in. przeniesienie administracji z poziomów krajowych na poziom ogólnoeuropejski.

 • Jak dobra? gumy strzykowe?
  Gumy strzykowe s? jedynym elementem dojarki, który ma bezpo?redni kontakt ze strzykiem, warto wi?c mie? ?wiadomo??, czym kierowa? si? przy ich doborze do swojego stada.

 • ?le z rzepakiem ozimym
  Specyficzny uk?ad warunków pogodowych i nasilone wyst?powanie chorób sprawiaj?, ?e plony rzepaku ozimego na Zamojszczy?nie nie b?d? wysokie.

 • Rosja: Rozbie?no?ci w szacunkach zbiorów zbó?
  W Rosji eksperci rynku zbo?owego szacuj? zbiory zbó? znacznie powy?ej prognoz ministerstwa rolnictwa.

 • Arabski koncern mleczarski chce inwestowa? w energi? odnawialn?
  Dlaczego w kraju rop? p?yn?cym rodzima firma Nadec rozwa?a stworzenie fabryki biomasy pozyskanej z obornika w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych?

 • Nowy cennik w skupach
  Rozpocz??y si? nowe zbiory, a z nimi punkty skupów p?odów rolnych wprowadzi?y nowe ceny skupów.

 • System kubkowy - nowy system dokarmiania prosi?t
  Wzrastaj?ca plenno?? loch nie zawsze idzie niestety w parze z popraw? ich mleczno?ci. Rozwi?zaniem tego problemu jest system automatycznego ?ywienia prosi?t.

 • Sytuacja na rynku zbó? wed?ug MRiRW
  Kierownictwo resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi?o obecn? sytuacj? na rynku zbó?.

 • Czy przekropna pogoda b?dzie mia?a wp?yw na s?ab? jako?? ziarna?
  Padaj?ce deszcze w ca?ym kraju istotnie utrudniaj? i opó?niaj? ?niwa. W przypadku pszenicy trudno jeszcze okre?li? nawet kiedy rozpocznie si? jej zbiór. Niestety taki scenariusz rodzi obaw? o jako?? tegorocznego ziarna.

 • Ukraina rekordowy eksport zbó? w sezonie 2016/2017
  W zako?czonym sezonie 2016/2017 poprzedni rekordowy eksport zbó? zosta? przekroczony o prawie 5 mln ton.

 • Czym zast?pi? soj? w ?ywieniu krów?
  Coraz wi?cej mleczarni przechodzi na produkcj? z mleka pochodz?cego od krów ?ywionych bez udzia?u pasz genetycznie zmodyfikowanych, zmuszaj?c tym samym hodowców do reorganizacji ?ywienia.

 • Nowy oddzia? PROCAM - sadownicy zadowoleni!
  Nowy oddzia? firmy PROCAM otwarty zosta? w ??czeszycach ko?o Belska Du?ego. Stanowi? on b?dzie siedzib? oddzia?u ogrodniczego firmy w regionie grójeckim.

 • Uprawa uproszczona znacznie ogranicza emisj? CO2
  Uprawa uproszczona to nie tylko oszcz?dno?? czasu i kosztów, lecz tak?e korzy?ci pro?rodowiskowe. Wed?ug raportu przygotowanego przez mi?dzynarodow? organizacj? pozarz?dow? ? Europejskie Stowarzyszenie Rolnictwa Konserwuj?cego (ECAF), poprzez przej?cie na upraw? uproszczon? europejscy rolnicy mogliby ?zatrzyma?? w glebie nawet do 200 mln ton dwutlenku w?gla rocznie.


   
 
28 Lipca 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Innocenty,
Innocenta, Marcela,
Pantaleon, Samson,
Świętomir, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 157 dni.
Nawozy.com.pl
Rolgielda.pl
TargiRolne
Agrisystem.pl
Masarnia.pl
Mizar
Bydło - WWR sp. z.o.o
Piagro
NaszaRola.pl
Gielda spozywcza
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry