Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
19.03.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Demonstracja w zwi?zku z ASF na Agrotechu
  Chocia? kieleckie targi Agrotech to przede wszystkim miejsce, w którym rolnicy mog? pozna? oferty najwa?niejszych producentów maszyn rolniczych, to jak bumerang powróci? na nich temat afryka?skiego pomoru ?wi?.

 • Zaprawianie owsa ? jest kilka zmian
  Tak jak i pozosta?e zbo?a k?osowe tak?e owies potrzebuje ochrony w okolicach wschodów. Zapewni? to mo?e tylko dobrze dobrana zaprawa. Jest to tym bardziej wa?ne, gdy? w owsie nadal nie ma ?adnych zarejestrowanych fungicydów nalistnych.

 • Targi Agtotech 2018 w zimowej aurze
  Wczoraj tj. 16 marca kilka minut po godzinie 10-tej odby?a si? oficjalna ceremonia otwarcia XXIV Mi?dzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech. Mimo zimowej aury, hale targowe s? pe?ne zwiedzaj?cych. Jak zwykle dopisali te? wystawcy ? maszyn rolniczych ró?nej ma?ci jest co nie miara.

 • KE: Eksport wieprzowiny z UE by? ni?szy w styczniu 2018 r
  Eksport wieprzowiny z UE w styczniu 2018 r. wyniós? oko?o 325,7 tys. ton (masa tuszy), co stanowi?o o 5,4 proc. mniej w porównaniu z tym samym miesi?cem w zesz?ym roku.

 • Unia Warzywno-Ziemniaczana: Ciesz? nas rozmowy z rz?dem, ale poczekajmy na efekty
  W czwartek (15.03) protestuj?cy pod Sieradzem producenci ziemniaków i warzyw przedstawili swoje postulaty w Ministerstwie Rolnictwa. Mimo to zaplanowane na pi?tek (16.03) protesty pod Sieradzem i Kaliszem nie zosta?y odwo?ane. Na drogi wysz?o ponad 200 rolników.

 • Maszyny przysz?o?ci. Czy elektryczno?? b?dzie gór??
  Elektryfikacja maszyn rolniczych to has?o przez jednych traktowane jak pusty slogan, inni za? wzdrygaj? si? na sam? my?l o mo?liwo?ci wdro?enia "zabawkowych" rozwi?za? do powa?nych narz?dzi. Czy obawy przed nowymi rozwi?zaniami s? s?uszne? Czy te rozwi?zania maj? sens? Czy, kogo? w ogóle to interesuje?

 • Polski debiut ci?gników Deutz-Fahr serii 4E
  Na kieleckich targach Agrotech Deutz Fahr po raz pierwszy w naszym kraju zaprezentowa? ci?gniki z nowej serii 4E. Maszyny zast?puj? modele z serii Agrolux.

 • Copa i Cogeca pozytywnie o projekcie wytycznych ws. Brexitu
  Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmuj? projekt wytycznych UE w sprawie przysz?ych relacji handlowych Wielka Brytani?.

 • Wp?yw temperatur na skuteczno?? fungicydów
  Temperatury wczesn? wiosn? nie s? jeszcze wysokie, st?d kupuj?c ?rodek chemiczny, nale?y zwróci? uwag? na temperatur?, od której zawarta w nim substancja czynna zaczyna dzia?a?.

 • Concordia Ubezpieczenia otwiera wiosenny sezon ubezpieczania upraw rolnych
  19 marca br. Concordia Ubezpieczenia otwiera wiosenny sezon ubezpieczania upraw rolnych, w którym b?dzie mo?na wykupi? ochron? od ryzyka gradu lub w ramach pakietów ryzyk.

 • Niemieckie zbiory zbó? maj? by? nieznacznie wy?sze ni? w 2017 r.
  Wed?ug niemieckiego stowarzyszenia Raiffeisen (DRV), w br. zbiory pszenicy ozimej mog? by? ni?sze od ubieg?orocznych, wi?ksze za to powinny by? zbiory rzepaku, j?czmienia jarego, ?yta i pszenicy jarej.

 • Kolejne przypadki ASF
  Jak informuje G?ówny Inspektorat Weterynarii, w dniach 9 ? 12 marca w kraju wyst?pi?o 39 nowych przypadków afryka?skiego pomoru ?wi?. Chorob? potwierdzono u ponad 100 dzików.

 • Potrafi? produkowa? ?winie bez antybiotyków
  Czo?owi producenci ?wi? potwierdzaj?, ?e mo?na uzyska? ?wietne wyniki bez stosowania antybiotyków, a ca?a bran?a dobrze rozumie problem narastaj?cej lekooporno?ci bakterii. Tym bardziej, nieprecyzyjne wypowiedzi i oceny w tym temacie mog? przyczyni? si? do obni?enia wizerunku polskiej ?ywno?ci, nie tylko w kraju ale i na ?wiecie.

 • Nawo?enie fosforem i potasem pod zbo?a jare
  Potrzeby pokarmowe ro?lin w stosunku do fosforu i potasu nale?y modyfikowa? w zale?no?ci od zasobno?ci gleby. Przyjmuje si?, ?e w warunkach gleb o bardzo niskiej lub niskiej zasobno?ci w P i K dawki tych sk?adników w nawozach nale?y zwi?kszy? odpowiednio o: 50 i 25 proc.

 • Konie arabskie w 100?lecie odzyskania niepodleg?o?ci
  100-lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci to wielkie narodowe ?wi?to, którego obchody trwaj? ca?y 2018 rok. Polski Klub Wy?cigów Konnych, przy wspó?pracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym O?rodkiem Wsparcia Rolnictwa, zamierza aktywnie wzi?? udzia? w uroczysto?ciach i pokaza?, ?e w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierz?t Polacy maj? wiele powodów do dumy.

 • Technologia jutra w ochronie zbó?
  O nowatorskim rozwi?zaniu fungicydowym mówi dr Marek Ta?ski, ekspert spó?ki Elvita.

 • Stan zdrowotny zbó? oce? w pomieszczeniu
  W tym sezonie dla wielu chorób próg szkodliwo?ci zosta? osi?gni?ty w trakcie wegetacji zbó? ju? na pocz?tku kalendarzowej zimy. W efekcie czego w zbo?ach widoczne s? choroby ? intensywno?? pora?enia najlepiej sprawdzi? w warunkach domowych.

 • Powrót zimy ? czy oziminy s? zagro?one?
  Jak to przys?owie mówi w marcu jak w garncu. Mieli?my powiew wiosny, a teraz przysz?o wyra?ne och?odzenie. Czy takie warunki zagra?aj? rozhartowanym ju? oziminom?

 • Prof. Kowalski: Warto tworzy? grupy ?ywieniowe
  O zalety grupowania krów i kryteria jak tworzy? grupy ?ywieniowe, pytali?my prof, Zygmunta M. Kowalskiego.

 • Wody Polskie chroni? przed powodzi? i susz?
  Zapewnienie mo?liwie najwy?szego bezpiecze?stwa mieszka?com naszego kraju to najwa?niejsze zadanie Wód Polskich. Nowo powsta?a organizacja po??czy?a rozproszone dot?d kompetencje z zakresu gospodarki wodnej, co umo?liwia równie? usprawnienie ochrony przed powodzi?.


   
 
19 Marca 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Bogdan, Józef
Do końca roku zostało 288 dni.
Rolgielda.pl
Gielda spozywcza
NaszaRola.pl
Agrisystem.pl
Nawozy.com.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Piagro
TargiRolne
Mizar
Masarnia.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry