Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
05.08.2020.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Minister Finansów podniós? górne stawki podatków i op?at lokalnych
  Minister Finansów wyda? obwieszczenie 23 lipca, dotycz?ce górnych granic stawek kwotowych podatków i op?at lokalnych na rok 2021. Górne granice kwot z obwieszczenia b?d? uwzgl?dnianie przez gminy, które okre?l? wysoko?? poszczególnych op?at na 2021 r.

 • Jakie ceny zbó? w ?niwa?
  Ceny wi?kszo?ci p?odów rolnych odnotowa?y w ci?gu ostatniego tygodnia spadek. Najmniej pieni?dzy rolnicy otrzymaj? za ton? ziarna ?yta.

 • Niderlandy: Dzia?alno?ci zaniecha co trzeci hodowca byd?a mlecznego
  Do 2030 r. liczba gospodarstw mleczarskich w Niderlandach mo?e spa?? z 15 000 do 10 000. Wed?ug gazety "Het Financieele Dagblad" niderlandzka grupa mleczarska FrieslandCampina przewiduje zmiany w produkcji mleka.

 • Nie ?a?ujmy botoksu dla Frankensteina!
  Dwie epidemie ? ASF i COVID-19/20 - jasno pokaza?y, ?e nowelizacja Prawa ?owieckiego nie uzdrowi?a sytuacji w polskich lasach, której konsekwencji bole?nie do?wiadczaj? rolnicy.

 • Ponad 20 kolejnych gmin w strefie niebieskiej
  Na skutek ostatniego wysypu ognisk ASF, obszarem zagro?enia obj?ta ponad 20 gmin wiejskich, miejskich lub miast na prawach powiatu.

 • To ju? dramat - kolejnych sze?? ognisk ASF!
  Wed?ug danych G?ównego Inspektoratu Weterynarii, od wczoraj potwierdzono w naszym kraju sze?? kolejnych ognisk ASF. Oznacza to, ?e od pocz?tku tygodnia choroba wyst?pi?a ju? w 11 stadach.

 • Unia Heron ? nowy opryskiwacz ju? w sprzeda?y
  Heron jest flagowym ci?ganym opryskiwaczem polskiego producenta. Wyró?nia si? on bogatym wyposa?eniem standardowym, ergonomi? obs?ugi oraz nowoczesnym designem.

 • Na Ukrainie zebrano prawie 27 mln ton zbó?
  Wed?ug ukrai?skiego ministerstwa rolnictwa do 30 lipca ukrai?scy rolnicy zebrali oko?o 27 mln ton zbó? i ro?lin bobowatych z powierzchni 7,2 mln ha (48 proc. prognozowanej powierzchni).

 • Zdecyduj, kto trafi do fina?u Agrorewolucji!


 • Przed nami pó?fina? Agrorewolucji
  A to oznacza, ?e Intermag, Ciech Sarzyna oraz Grupa Azoty odwiedzili 5 gospodarstw, wybranych spo?ród wys?anych zg?osze?. Ka?de gospodarstwo jest inne, bohaterowie maj? te? ró?ne potrzeby i problemy. Partnerzy programu przyjad? do wybranej 3 laureatów.

 • Jeste? ju? po ?niwach? Zg?o? wysiew mi?dzyplonów do ARiMR
  Po ?niwach czas na wysiew mi?dzyplonów. Je?li w taki sposób realizujesz w gospodarstwie obowi?zek zazielenienia, wysiej je mo?liwie jak najwcze?niej, a fakt ten zg?o? do BP ARiMR rolnictwa. Dzi?ki takiemu post?powaniu b?dziesz móg? je zlikwidowa? po 8 tygodniach od ich wysiewu

 • Pronar inwestuje w produkcj? felg
  Ju? niebawem w fabryce Pronar w Narewce ma nast?pi? rozruch dwóch pras do stali o nacisku 3 i 5 tys. t/cm2. Nowe urz?dzenia pozwol? na rozszerzenie oferty firmy o podzespo?y do najpot??niejszych maszyn budowlanych.

 • Zakup i monta? Instalacji fotowoltaicznej dost?pne w leasingu EFL
  Klienci biznesowi mog? od teraz, korzystaj?c uproszczonej procedury, sfinansowa? instalacj? fotowoltaiczn? w EFL w formie leasingu. Z oferty leasingowej lub po?yczki EFL mog? tak?e skorzysta? rolnicy rozliczaj?cy si? na zadach czynnego VAT-u.

 • W Rosji zebrano ponad 58 mln ton zbó?
  Jak poinformowa?o rosyjskie ministerstwo rolnictwa, do 31 lipca rosyjscy rolnicy zebrali zbo?e i ro?liny bobowate z obszaru 16,6 mln ha - 58,1 mln ton zbo?a, przy ?rednim plonie 3,49 t / ha.

 • Nowe terminy wystaw Agro Show w 2021 r.
  Ze wzgl?du na trwaj?c? pandemi? Covid-19 wi?kszo?? pokazów i targów rolniczych zosta?a odwo?ana i przeniesiona na kolejny rok. Tak jest te? w przypadku targów Agro Show, a organizatorzy tej wystawy podali ju? terminy wystaw w Ostródzie, U???u i Bednarach.

 • W skupach byd?a stabilnie, buhaje z niewielkim wzrostem
  W tym tygodniu wi?kszo?? ankietowanych zak?adów nie wprowadzi?a korekty w cennikach. Nieliczne zmiany korygowa?y cen? za buhaje na plus.

 • POTATO POLAND 2020 Lubków ? XXVII Krajowe Dni Ziemniaka
  POTATO POLAND - Krajowe Dni Ziemniaka to impreza o charakterze wystawowo ? konferencyjnym maj?ca na celu integracj? polskiej bran?y ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na ?wiat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników bran?y i jej partnerów.

 • Ceny tuczników zaczynaj? si? stabilizowa?
  Sytuacja na rynku wieprzowiny zaczyna si? uspokaja?. W porównaniu z ubieg?ym tygodniem odnotowali?my jedynie niewielkie wahania cen.

 • MRiRW wskaza?o na jakich obszarach wyst?puje susza rolnicza
  MRiRW wyda?o obwieszczenie w sprawie wska?ników Klimatycznego Bilansu Wodnego, czyli okre?li?o strefy suszy dla gatunków ro?lin uprawnych i gleb w okresie 6-dekadowym od 21 maja do 20 lipca br. Ujemne KBW jest podstaw? do ubiegania si? o odszkodowania rolnicze. Gdzie wi?c mamy susz??

 • Konkurs na Pszczelarza Roku!
  Nagrod? dla najlepszej wspó?pracy rolnika i pszczelarza przyznaje partner konkursu "Pszczelarz Roku 2020" - Polskie Stowarzyszenie Ochrony Ro?lin.


   
 
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Rolgielda.pl
Mizar
Masarnia.pl
Piagro
NaszaRola.pl
Agrisystem.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
TargiRolne
Nawozy.com.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry