Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
22.01.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • KRD-IG: Wyzwania bran?y drobiarskiej w 2019 r.
  Podczas spotkania z dziennikarzami z ?ukasz Dominiak dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa ?Izby Gospodarczej, mówi? o sytuacji na polskim, unijnym i ?wiatowym rynku drobiu, konkurencji z producentami ?wiatowymi, niebezpiecze?stwach zwi?zanych z Brexitem oraz sukcesach polskiego drobiu w Chinach. Aleksandra Porada ekspert ds. Bezpiecze?stwa ?ywno?ci KRD-IG mówi?a o niskiej, jako?ci, produkowanej niezgodnie z zasadami bezpiecze?stwa ?ywno?ci, drobiu z Brazylii i Ukrainy trafiaj?cego równie? na rynek UE.

 • Przez Innowacyjno?? do Sukcesu w Gniewie - prze?yjmy to jeszcze raz!
  Stycze? to ju? tradycyjnie dla naszej redakcji czas pierwszych spotka? w ramach regionalnych konferencji Farmera. W tym roku odwiedzamy a? 7 miejsc w ró?nych cz??ciach Polski. Wra?eniami z pierwszej konferencji na zamku w Gniewie chcieliby?my podzieli? si? ju? teraz.

 • Wnioski o dop?aty bezpo?rednie b?d? bez zmian
  Jak wynika z przygotowanego projektu rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó?owych wymaga?, jakie powinien spe?nia? formularz wniosku udost?pniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym roku nie trzeba spodziewa? si? zmian w formularzach wniosków o dop?aty.

 • Polskie ?winie ze stref ASF transportowane na bardziej rygorystycznych zasadach ni? litewskie
  Kto? tu nas wszystkich oszuka? - tak Micha? Ko?odziejczak komentuje ostatni? informacj? podan? przez MRiRW na temat przywrócenia przywozu ?wi? z terenów Litwy oznaczonych jako tzw. strefa czerwona, wyznaczona w zwi?zku z wyst?powaniem ASF. Z dokumentów przedstawionych przez G?ówny Inspektorat Weterynarii mo?na stwierdzi?, ?e przywo?one do Polski zwierz?ta nie podlega?y tak rygorystycznym zasadom, jak ?winie transportowane z polskich gospodarstw, znajduj?cych si? w strefie czerwonej.

 • Badanie azotu mineralnego na przedwio?niu dla potrzeb wykonania planu nawo?enia azotem
  Na przedwio?niu warto sprawdzi? zawarto?? azotu mineralnego w glebie. Wyniki tego testu pozwol? nam na lepsze dopracowanie planu nawo?enia azotem.

 • Jak plonowa? burak cukrowy w 2018 r.?
  Centralny O?rodek Badania Odmian Ro?lin Uprawnych opublikowa? Wyniki porejestrowych do?wiadcze? odmianowych ? burak cukrowy 2018. Które odmiany wypad?y najlepiej?

 • Spó?dzielnie za?o?? producenci 26 produktów
  Ministerstwo Rolnictwa przygotowa?o projekt rozporz?dzenia, wskazuj?cego wykaz produktów lub grup produktów, ze wzgl?du na które mog? by? zak?adane spó?dzielnie rolników.

 • W nowym roku ASF nie odpuszcza - ponad 110 nowych przypadków choroby
  W dwóch pierwszych tygodniach nowego roku w Polsce potwierdzono 114 przypadków afryka?skiego pomoru ?wi? w populacji dzików. Wi?kszo?? z nich pojawi?a si? na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny.

 • Rynek wo?owiny - podsumowanie 2018 r. i prognozy na 2019 r.
  O podsumowanie ubieg?ego roku i prognoz? na najbli?sze miesi?ce na rynku wo?owiny poprosili?my Jerzego Wierzbickiego, Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Byd?a Mi?snego.

 • KRUS: O podatku w zwi?zku z umow? o pomocy przy zbiorach
  Jak informuje KRUS, na rolnikach ci??? obowi?zki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zwi?zku z zawart? umow? o pomocy przy zbiorach.

 • ASF: Australia i Tajwan zaostrzaj? wymogi bezpiecze?stwa
  Australia zintensyfikowa?a kontrole bezpiecze?stwa biologicznego na granicach, obawiaj?c si? wprowadzenia afryka?skiego pomoru ?wi? (ASF). Jak poinformowa?o australijskie ministerstwo rolnictwa, patogen ASF stwierdzono w wyniku analiz wieprzowiny, która zosta?a skonfiskowana na mi?dzynarodowych lotniskach i sortowniach poczty. Wymogi bezpiecze?stwa zwi?kszy? tak?e Tajwan.

 • Cynkomet wkracza na kolejny poziom rozwoju
  Wzrost produkcji maszyn rolniczych, podwojenie eksportu i najwy?szy w historii poziom zatrudnienia ? Cynkomet ma za sob? bardzo dobry rok, a 2019 zapowiada si? nie mniej ciekawie.

 • Luki w bioasekuracji - nie tylko w gospodarstwach ale te? w trakcie polowa?
  Ostatnie spotkanie w Instytucie Weterynaryjnym w Pu?awach wskaza?o na s?abe punkty bioasekuracji zarówno prowadzonej w gospodarstwach, jak i tej, która powinna by? zachowana w trakcie polowa?.

 • Rosja: Produkcja mleka w 2017 r. skorygowana w dó?
  Od jakiego? czasu istnia?y w?tpliwo?ci, co do oficjalnych danych dotycz?cych rosyjskiej produkcji mleka. Teraz rosyjski urz?d statystyczny (Rosstat) zamie?ci? informacj? o obni?eniu ilo??  mleka wyprodukowanego w 2017 roku i w latach wcze?niejszych.

 • Nowe spojrzenie na odpajanie ciel?t
  Wdro?enie dobrych praktyk odchowu ciel?t w pocz?tkowym okresie ?ycia ma kluczowy wp?yw na ich zdrowotno?? i osi?gane wyniki produkcyjne, co z kolei przek?ada si? na wy?sz? rentowno?? produkcji. Jedn? z nich jest prawid?owe odpajanie.

 • Policjanci zatrzymali w?a?cicielk? firmy gospodaruj?cej odpadami
  Z siedziby firmy gospodaruj?cej odpadami w Zgierzu (woj. ?ódzkie) wyjecha?a ci??arówka za?adowana ?mieciami budowlanymi i plastikowymi. Kierowca chcia? je zostawi? na terenie ?wirowni za miastem.

 • Finansowanie fabryczne Fendt ? promocja do ko?ca stycznia
  Je?li kto? rozwa?a w tym roku zakup nowego kombajnu zbo?owego, prasy zwijaj?cej czy przyczepy samozbieraj?cej i chcia?by przy tym skorzysta? z finansowania fabrycznego, powinien rozwa?y? ofert? firmy Fendt.

 • Rynek wieprzowiny w 2019 r.: Poprawa sytuacji, czy dalszy ci?g kryzysu?
  Po niezwykle trudnym 2018 roku producenci ?ywca wieprzowego oczekuj? rych?ej poprawy op?acalno?ci produkcji. Czy tak si? stanie? Przedstawiamy Pa?stwu prognoz? opracowan? przez ?ukasza Czecha, analityka banku BG? BNP Paribas.

 • Jak poprawi? wyniki stada loch? Zapraszamy do udzia?u w konferencji
  Efektywno?? produkcyjno?ci loch to temat bardzo trudny, szczególnie w czasie niekorzystnej sytuacji ekonomicznej panuj?cej na rynku wieprzowiny. Ju? wkrótce, wszyscy producenci trzody chlewnej zainteresowani tym tematem, b?d? mogli pozna? elementy, które pomog? usprawni? zarz?dzanie stadem loch i poprawi? jego efektywno??. Zapraszamy do udzia?u w konferencji Farmera ?Nowoczesna produkcja ? ?winie?.

 • Mieszany tydzie? notowa? zbó? na ?wiatowych gie?dach
  Wczorajsze notowania zbó? na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? wzrostem cen kukurydzy. Pszenica po obu stronach Atlantyku nie zmieni?a ceny.


   
 
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
NaszaRola.pl
Piagro
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry