Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
26.01.2021.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Nowe technologie coraz ?mielej wkraczaj? do rolnictwa
  Nowe technologie coraz ?mielej wkraczaj? do rolnictwa. B?dzie ich coraz wi?cej i b?d? mia?y coraz wi?kszy wp?yw na rolnicz? produkcj?. Istotnie pomog? te? w realizacji celów Europejskiego Zielonego ?adu - uwa?aj? unijni urz?dnicy.

 • Czy mrozy uszkodzi?y rzepak?
  Nie da si? na to pytanie odpowiedzie? bez lustracji na polu. Obecnie w wielu regionach ziemia nie jest zmarzni?ta, stopnia? ?nieg a to pozwala wykona? wst?pne ogl?dziny plantacji i ro?lin. Wybrali?my si? w dniu wczorajszym na pole rzepaku, by sprawdzi? jak to wygl?da w rzeczywisto?ci.

 • Trzeba z?o?y? nowy wniosek o 500+
  1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres ?wiadczeniowy w ramach programu ?Rodzina 500+?.

 • Dwa po?ary w jedn? noc. P?on??y stodo?y
  Do dwóch po?arów zabudowa? dosz?o dzisiejszej nocy w gospodarstwach w powiecie przemyskim.

 • Pi?tkowska: W styczniu eksport pszenicy ponownie b?dzie du?y
  - Wzrosty cen zbó? na gie?dach ?wiatowych wp?yn??y na wzrost cen na rynku krajowym. Widzimy, ?e ziarno na rynku krajowym jest aktywnie skupowane przez eksporterów z dostaw? w okresie luty-kwiecie? br. To z pewno?ci? prze?o?y si? na wysoki poziom eksportu ? informuje Monika Pi?tkowska, prezes Izby Zbo?owo-Paszowej dla portalu farmer.pl. I podkre?la, ?e polskie zbo?a, a w szczególno?ci pszenica, w dalszym ci?gu s? bardzo konkurencyjne cenowo.

 • Niemcy: Protesty rolnicze w Berlinie i czuwanie Hanowerze
  Rolnicy demonstruj? w Berlinie i czuwaj? w Hanowerze. Chc? przedstawi? list? swoich postulatów.

 • ?mier? przy wycince drzew
  Tragiczny wypadek w czasie prac le?nych. Zgin?? pilarz ?cinaj?cy drzewo.

 • ?rodki biologiczne s? 3-5 razy dro?sze od preparatów chemicznych
  Podczas ostatniego webinarium Farmera ?Ekonomiczne i nie tylko, aspekty wycofywania substancji czynnych ?rodków ochrony ro?lin dla produkcji ro?linnej? rolnicy mogli zadawa? pytania naszemu prelegentowi prof. Markowi Mrówczy?skiemu. Na te, na które nie uda?o si? odpowiedzie? ?na antenie? profesor odpowiedzia? teraz.

 • W 2020 r. najbardziej zdro?a?y jab?ka i mleko, potania?y warzywa, nabia? i u?ywki
  Jak wynika z raportu, przygotowanego przez Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH na podstawie monitoringu ponad 620 tys. cen, w ub.r. w porównaniu do 2019 roku zanotowano wzrosty w 4 z 11 kategorii. Najmocniej podro?a?y jab?ka, tj. powy?ej 37%. Za nimi by?o mleko ? przesz?o 20%. Dalej znalaz?y si? pomara?cze ? blisko 16%. Najbardziej potania?a herbata ? a? o 55%. Istotnie zmniejszy?y si? równie? ceny ziemniaków ? o 38%, a tak?e soli ? o ponad 26%.

 • KOWR za 6 tys. z? kupi? 107 ha ziemi
  KOWR skorzysta? z prawa pierwokupu udzia?ów spó?ki Vitra Trade ? ?przy okazji? naby? tak za 6 tysi?cy z?otych 107 ha ziemi. Nie zap?aci? za ni? od dwóch lat.

 • Pakiet przegl?dowy, czyli serwis ci?gnika "DIY"
  W autoryzowanych serwisach producentów ci?gników coraz cz??ciej mo?emy spotka? kartony z napisem Service Kit. Czym s? owe pakiety przegl?dowe i czy zast?pi? oficjalny serwis?

 • UE: Po raz pierwszy wi?cej elektryczno?ci z OZE, ni? z kopalin
  W 2020 r. energia odnawialna z wiatru, s?o?ca, energii wodnej lub biomasy dostarczy?a 38 proc. europejskiej energii elektrycznej.

 • Przy wyborze buhaja uwa?aj na inbred
  Jednym z wa?niejszych czynników przy wyborze buhaja do krycia jest unikanie kojarze? sztuk zbyt blisko ze sob? spokrewnionych.

 • Väderstad rozbudowuje fabryk?
  Szwedzka firma Väderstad od kilku lat odnotowuje coroczny wzrost sprzeda?y. W zwi?zku z tym og?osi?a, ?e rozpoczyna rozbudow? swojej fabryki.

 • Dlaczego blachodachówka jest tak popularnym pokryciem dachowym?
  Blachodachówki od dawna przesta?y by? rozwi?zaniem niskobud?etowym. Nowoczesne pokrycia dachowe z blachy i dachówki ceramiczne to teraz rozwi?zania z podobnej pó?ki cenowej.

 • Pobierz li?cie i zrób test na zdrowotno?? ro?lin
  Choroby nie od razu widoczne s? na ro?linach. Je?li nie wida? oznak chorobowych zdrowotno?? ro?lin mo?emy oceni? wykonuj?c prosty test, który przeprowadzamy w warunkach domowych.

 • Korekta spadkowa na rynku zbó?
  W minionym tygodniu po kilka procent spad?y ceny zbó? na ?wiatowych rynkach. Jest to raczej odreagowanie silnych wzrostów cen w poprzednich tygodniach nawet o kilkadziesi?t proc.

 • Spadkowy tydzie? oleistych na ?wiatowych gie?dach
  Pi?tkowe notowania oleistych na ?wiatowych rynkach zako?czy?y si? spadkiem cen. Najwi?cej straci?a ameryka?ska soja- 4,3 proc. W uj?ciu tygodniowym równie? przewa?a?y spadki, ceny nie zmieni? jedynie rzepak na Matif.

 • Dlaczego nie mo?emy wykorzysta? w pe?ni biogazowego potencja?u Polski?
  Jak prognozuje Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania w Polsce mo?na wyprodukowa? ok. 8 mld metrów sze?ciennych biometanu rocznie, co oznacza, ?e ok. 60% importowanego z zagranicy gazu ziemnego, mo?e zosta? zamienionych paliwem odnawialnym z polskich odpadów. Jak wykorzysta? ten biogazowy potencja??

 • Szarpi?cy rewers? Nie zwlekaj z napraw?
  Na przyk?adzie popularnej przek?adni Dyna-4 stosowanej w ci?gnikach Massey Ferguson chcemy pokaza? jakie skutki wi??? si? z odwlekaniem w czasie usuwania pozornie niegro?nych usterek.


   
 
26 Stycznia 2021
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Paula, Paulina,
Polikarp, Skarbimir,
Wanda
Do końca roku zostało 340 dni.
Piagro
Masarnia.pl
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Nawozy.com.pl
TargiRolne
NaszaRola.pl
Gielda spozywcza
Bydło - WWR sp. z.o.o
Mizar
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
Wieści RSS
 
Do góry Do góry