Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Farmer.pl
21.05.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Farmer.pl
Farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dop?aty
Portal rolniczy Farmer.pl - naj?wie?sze wiadomo?ci rolnicze i fachowe artyku?y. Produkcja rolna, aktualne cenniki, technika rolnicza, dotacje unijne, prawo i agrobiznes.

 • Martwy dzik wy?owiony z jeziora w Wielkopolsce
  Stra?acy i inspektorzy weterynarii wy?owili zw?oki dzika z Jeziora Przem?ckiego w gminie Przem?t w Wielkopolsce.

 • Gobarto: Jeste?my w stanie wyprodukowa? 100 proc. polskie mi?so
  Do tuczu dla Gobarto przyst?pi?o ju? kilkudziesi?ciu rolników. Jak mówi Dariusz Formela, prezes zarz?du Gobarto ? jest to program szerszy ni? sam tucz, poniewa? integruje producenta paszy, warchlaka, tucznika, podmioty wewn?trzne jak i zewn?trze, a ko?czy to wszystko zak?ad mi?sny. Dlatego jeste?my w stanie, wyprodukowa? w kraju 100 proc. polskie mi?so.

 • Premiks dla wymagaj?cych
  Vilomix, to nowa linia mieszanek mineralno ? witaminowych, dedykowanych dla zwierz?t o bardzo wysokim potencjale produkcyjnym.

 • Globalny rynek mi?sa indyczego w 2016 r.
  W 2016 r. ?wiatowy rynek mi?sa indyczego wzrós? o 9 procent do 6,2 miliona ton.

 • Strategia Ochrony Owadów Zapylaj?cych
  20 maja obchodzono po raz pierwszy ?wiatowy Dzie? Pszczo?y, który zosta? og?oszony przez Organizacj? Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji opublikowano wypracowany przez zespó? naukowców Narodow? Strategi? Ochrony Owadów Zapylaj?cych.

 • Powo?ano zarz?d Grupy Azoty
  Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podj??a uchwa?y o powo?aniu zarz?du spó?ki na XI kadencj?. Zobacz jaki jest sk?ad zarz?du.

 • Stan fitosanitarny upraw ? zagro?enia
  Co zagra?a obecnie uprawom? W kukurydzy chwasty, w zbo?ach szkodniki i choroby li?cia flagowego, a w rzepaku szkodniki ?uszczynowe.

 • KRUS: Jednorazowe odszkodowanie wy?sze od 17 maja 2018 r.
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego informuje, ?e zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie okre?lenia wysoko?ci jednorazowego odszkodowania z tytu?u wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasi?ku chorobowego ulega zmianie wysoko?? jednorazowego odszkodowania.

 • Czy trzeba by? w KRUS, aby otrzyma? pomoc na ?Restrukturyzacj?? z PROW?
  Trzeba, ale po ostatniej nowelizacji rozporz?dzenia wystarczy ubezpieczenie w pe?nym zakresie przez 2 miesi?ce poprzedzaj?ce miesi?c z?o?enia wniosku o przyznanie pomocy.

 • W kwietniu cena mleka znów spad?a
  Pomimo coraz bardziej optymistycznych prognoz p?yn?cych z rynku mleka, w poprzednim miesi?cu jednak ponownie odnotowano spadek cen bia?ego surowca.

 • Australia: Przesiedlenie zamiast ?mierci
  Tysi?ce dzikich koni zosta?y uchronione  przed zbli?aj?c? si? ?mierci? w Australii. Tysi?ce dzikich koni zosta?y uchronione przed zbli?aj?c? si? ?mierci? w Australii.

 • Lokalnie deszcze nawalne z gradem uszkadza?y uprawy [zdj?cia]
  Ostatni tydzie? min?? pod znakiem niestabilnej pogody. W wielu regionach spad? wreszcie upragniony deszcz. Niestety lokalnie przerós? on oczekiwania rolników. Bywa?y to deszcze o charakterze nawalnym, bywa?o ?e towarzyszy? im grad. Takie opady mog?y dokonywa? uszkodze? w uprawach.

 • ASF mia?o siedem dzików z worków porozrzucanych w marcu w okolicach Parczewa
  Ile dzików mog?o zarazi? si? od tych 7 pad?ych i maj?cych wirusy ASF, a le??cych przez kilka dni w okolicach Parczewa w porozrywanych workach? Ile innych zwierz?t mog?o rozwlec wirusa przy takim jak obserwowane wówczas zabezpieczeniu padliny?

 • Azot na k?os
  Kto uprawia pszenic? jako?ciow?, musi ju? my?le? o podaniu jej trzeciej porcji azotu. Przed?u?a on aktywno?? aparatu asymilacyjnego pszenicy. Przek?ada si? to na zwi?kszenie masy 1000 ziaren oraz korzystnie wp?ywa na kszta?towanie si? cech jako?ciowych bia?ka.

 • Dro?ej? produkty mleczne
  Dro?ej?ce przetwory mleczne zapowiadaj? rych?? popraw? koniunktury w skupie mleka surowego.

 • Standaryzacja miotów sposobem na popraw? wyników rozrodu ?wi?
  O najwa?niejszych zasadach przeprowadzania standaryzacji miotów mówi dr Miros?aw Wantu?a, zootechnik pracuj?cy na fermie loch.

 • Nowe rekordy ceny wi?kszo?ci zbó?
  Pi?tkowe notowania zbó? na ?wiatowych gie?dach zako?czy?y si? znacznymi wzrostami cen i wyznaczeniem nowych maksimów cenowych w obecnej fali wzrostowej.

 • Rzepak najdro?szy od ponad dwóch miesi?cy
  Pi?tkowe notowania rzepaku na paryskiej gie?dzie MATIF zako?czy?y si? wzrostem ceny o 1 euro do 355 euro/t, co jest najwy?sz? warto?ci? od 2 maja br.

 • Ceny paliw wci?? rosn?, bo p?acimy ?premi? strachu?
  Na wielu stacjach paliw ceny przekroczy?y granice 5 z?/l, tak?e za olej nap?dowy. To efekt zerwania przez USA umowy nuklearnej z Iranem i zaognienia sytuacji na linii Izrael - kraje arabskie.

 • Nie opó?nia? nawo?enia kukurydzy azotem
  Kukurydza do fazy 6. li?cia powinna by? zaopatrzona w wystarczaj?c? ilo?? sk?adników pokarmowych. Niedostateczna ilo?? sk?adników mo?e prowadzi? do zmniejszenia liczby p?odnych kwiatków.


   
 
21 Maja 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata, Jan,
Kryspin, Przecława,
Pudens, Tymoteusz,
Walenty, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 225 dni.
Gielda spozywcza
NaszaRola.pl
Piagro
Nawozy.com.pl
Rolgielda.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Mizar
Masarnia.pl
Agrisystem.pl
TargiRolne
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry