Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Rynki, trendy...
22.07.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Rynki, trendy...
RSS Infor.pl - Aktualno?ci mojafirma.infor.pl
Aktualno?ci serwisu mojafirma.infor.pl, http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci,rss.html

Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Cytologia i mammografia w katalogu bada? okresowych?

  By? mo?e ju? wkrótce cytologia i mammografia b?d? obowi?zkowo wykonywane przez pracownice w ramach bada? okresowych. Na szcz??cie to nie pracodawca, lecz NFZ b?dzie ponosi? koszty tych bada?. • Firmy nie b?d? musia?y tworzy? palarni

  Sejm uchwali? ustaw? o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nast?pstwami u?ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiany w ustawie z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast?pstwami u?ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych polegaj? m.in. na wprowadzeniu do art. 1 ustawy pkt 9 zawieraj?cego definicj? palarni. • ?wi?to Trzech Króli dniem wolnym od pracy

  Prawdopodobnie od przysz?ego roku ?wi?to Trzech Króli, które przypada 6 stycznia, b?dzie ju? dniem wolnym od pracy. Jednocze?nie pracodawcy nie b?d? ju? zobowi?zani do oddawania podw?adnym wolnego za ?wi?to przypadaj?ce w sobot?. • ZUS wyda od r?ki informacje o niezaleganiu ze sk?adkami

  Przedsi?biorca mo?e od r?ki dosta? w Zak?adzie Ubezpiecze? Spo?ecznych za?wiadczenie o niezaleganiu ze sk?adkami na ZUS. Dotychczas musia? czeka? na nie 7 dni - poinformowa? rzecznik prasowy ZUS Przemys?aw Przybylski. • Ro?nie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców

  W Polsce ro?nie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców: w 2009 r. zwi?kszy?a si? a? dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem i wynios?a ponad 10 tys. - wynika z kontroli Pa?stwowej Inspekcji Pracy. Najcz??ciej na czarno pracuj? Ukrai?cy. • MF znacznie ograniczy zakres zwolnienia z kas fiskalnych

  1 maja 2011 r. w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych b?d? musia?y pojawi? si? kasy fiskalne - wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu rozporz?dzenia. • Inwestycje zagraniczne mog? przekroczy? 10 mld euro

  Wiceprezes PAIiIZ Marek ?y?wa uwa?a, ?e inwestycje zagraniczne w Polsce w 2010 r. mog? przekroczy? 10 mld euro i przynie?? 30-80 tysi?cy nowych miejsc pracy. Oceni?, ?e perspektywy na 2011 r. s? jeszcze lepsze. • Nie ma na razie powodów, by podnosi? podatki

  Na razie nie ma ?adnych powodów, by podnosi? w Polsce podatki - uwa?a minister finansów Jacek Rostowski. Jego zdaniem realn? dat? wej?cia Polski do strefy euro jest rok 2015. • Firmy wykorzysta?y kryzys, aby zwalnia? pracowników?

  Wielu polskich przedsi?biorców pod pretekstem ?wiatowego kryzysu redukowa?o zatrudnienie - wynika z raportu „Praca Polska 2010”. • Roczny okres rozliczeniowy czasu pracy

  Przedstawiciele pracodawców z Komisji Trójstronnej pozytywnie oceniaj? 12-miesi?czny okres rozliczeniowy czasu pracy, który zosta? wprowadzony w tzw. pakiecie antykryzysowym. Zwi?zkowcy maj? do niego zastrze?enia. Rozwi?zanie to zastosowa?o dotychczas 664 firm. • Paragon fiskalny ze szczegó?owymi nazwami towarów

  Na paragonach musz? by? umieszczone nazwy jednostkowe. Sprzedawca powinien tak zaprogramowa? kas? fiskaln?, ?eby konsument otrzyma? paragony z nazwami jednostkowymi towaru lub us?ugi. Stosowanie nazw grup towarów i us?ug nie zapewnia rzetelnego i szczegó?owego udokumentowania ka?dej sprzeda?y. • Przedsi?biorca nie zap?aci odsetek w razie przed?u?aj?cej si? kontroli skarbowej

  Podatnikowi nie b?d? naliczane odsetki za zw?ok? od zaleg?o?ci podatkowych, je?eli w terminie sze?ciu miesi?cy od dnia wszcz?cia post?powania kontrolnego nie zostanie dor?czona mu decyzja podatkowa. • 50 proc. firm prawie wcale nie odczu?o kryzysu

  Oko?o 50 proc. ma?ych i ?rednich firm w Polsce uwa?a, ?e ?wiatowy kryzys finansowy prawie wcale nie wp?yn?? na ich dzia?alno?? - wynika z badania przeprowadzonego przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. • Nowe instrumenty wsparcia przedsi?biorców

  Rada Ministrów przyj??a projekt zmian w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci - poda?o CIR. Rz?d chce m.in. wprowadzi? nowe instrumenty wsparcia przedsi?biorców i poszerzy? kr?g potencjalnych odbiorców pomocy udzielanej przez Agencj?. • Przedsi?biorcy zyskaj? dost?p do innowacyjnych rozwi?za?

  Od czerwca w?a?ciciele firm zyskaj? dost?p do wiedzy o nowych technologiach powsta?ych w jednostkach badawczo-rozwojowych.
   
 
22 Lipca 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Albin, Bolesława,
Bolisława,
Laurencjusz,
Wawrzyniec, Maria
Magdalena, Milenia,
Pankracy, Więcemiła
Do końca roku zostało 163 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Mizar
NaszaRola.pl
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Masarnia.pl
Nawozy.com.pl
Gielda spozywcza
Piagro
TargiRolne
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry