Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Prawno-gosp.
21.03.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Prawno-gosp.
RSS Infor.pl -


Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Wydawanie zezwolenia na odbiór i trnasport nieczysto?ci mimo braku uchwa?y
  Czy mo?na wyda? zezwolenie na odbiór i transport nieczysto?ci ciek?ych pomimo braku uchwa?y o wymaganiach, jakie musz? spe?nia? przedsi?biorcy ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na ?wiadczenie us?ug w tym zakresie?

 • RODO 2018 - wa?ne zmiany dla pracodawców od 25 maja
  Od 25 maja 2018 r. wejd? w ?ycie wa?ne zmiany dla wszystkich pracodawców - unijne przepisy RODO. Za niedope?nienie obowi?zków, pracodawcom gro?? wysokie kary. Jak pracodawcy powinni przygotowa? si? do zmian w RODO?

 • Zwrot VAT z MdM bez powodzenia
  Osoby fizyczne buduj?ce systemem gospodarczym niech?tnie odzyskiwa?y podatek w ramach programu Mieszkanie dla M?odych. A same zwroty na materia?y budowlane przechodz? ju? do lamusa.

 • Kwot? hipoteki mo?na zaliczy? do d?ugów i ci??arów
  Gdy dochodzi do nieodp?atnego zniesienia wspó?w?asno?ci nieruchomo?ci, to podstaw? opodatkowania mo?na pomniejszy? o warto?? hipoteki przypadaj?cej na nabywany udzia?

 • Fiskus coraz lepiej ?ci?ga zaleg?o?ci
  Skarbówka nie poprzestaje na tym, co ustali w trakcie kontroli. W zesz?ym roku uda?o si? jej wyegzekwowa? prawie 40 proc. nale?no?ci, czyli o 7,5 pkt proc. wi?cej ni? rok wcze?niej wynika z danych Ministerstwa Finansów.

 • Je?li nie by?o nabycia, nie mog?o by? i sprzeda?y
  Nie mo?na twierdzi?, ?e firma nie kupi?a towaru, a pó?niej za??da? od jego dostawy podatku. Napi?tnowa? to WSA w Warszawie. Jego wyrok ju? si? uprawomocni?.

 • B??dna klasyfikacja
  Interpretacja indywidualna nie ochroni podatnika przed odpowiedzialno?ci? za zastosowanie b??dnej stawki VAT, je?eli we wniosku o interpretacj? podatnik b??dnie dokona klasyfikacji towaru lub us?ugi. Takie stanowisko zaj?? MF w odpowiedzi na interpelacj? poselsk? w sprawie sprzecznych interpretacji indywidualnych wydawanych w odpowiedzi na wnioski o stawk? VAT obowi?zuj?c? na sprzeda? gotowych da? i posi?ków.

 • Jak nale?y dokona? zmiany terminu wyp?aty wynagrodzenia

  Pracodawca jest zobowi?zany dokonywa? wyp?aty wynagrodzenia za prac? co najmniej raz w miesi?cu, w sta?ym i ustalonym z góry terminie. Sposób zmiany daty wyp?aty pensji zale?y od tego, czy u pracodawcy funkcjonuj? zwi?zki zawodowe oraz czy jest on obj?ty regulaminem pracy lub uk?adem zbiorowym. Wyznaczenie innego ni? dotychczas dnia wyp?aty mo?e spowodowa?, ?e pracownik otrzyma w jednym miesi?cu pensj? dwa razy lub nie otrzyma jej wcale. To z kolei b?dzie mia?o ró?ne konsekwencje podatkowo-sk?adkowe. • Podatnicy maj? obowi?zek rozliczy? zagraniczne dochody
  Polacy, którzy wyje?d?aj? za granic? do prac sezonowych, musz? pami?ta? o rozliczeniu dochodów z tego tytu?u przed polskim fiskusem. Dotyczy to te? dochodów z wynajmu nieruchomo?ci za granic? czy sprzeda?y akcji. Przy takim rozliczeniu podatnik musi koniecznie zweryfikowa? umow? o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowi?zek rozliczenia podatku w Polsce nie obejmuje rodaków, którzy na sta?e mieszkaj? i pracuj? poza krajem.

 • Kiedy obowi?zkowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Zgoda co do zasady ma by? dobrowolna i ?wiadoma. Zdarza si? jednak, ?e niektóre us?ugi wi??? si? z przetwarzaniem danych, cz?sto w celach marketingowych. W przypadku darmowych us?ug nale?y liczy? si? z konieczno?ci? akceptacji regulaminu i mo?liwo?ci? otrzymywania informacji promocyjnych.

 • MEN: projekt podstaw programowych dla szko?y bran?owej do konsultacji
  MEN skierowa?o do uzgodnie? mi?dzyresortowych oraz konsultacji spo?ecznych projekt nowej podstawy programowej kszta?cenia ogólnego dla szko?y bran?owej I stopnia dla absolwentów 8-letniej szko?y podstawowej.

 • B??dna klasyfikacja
  Interpretacja indywidualna nie ochroni podatnika przed odpowiedzialno?ci? za zastosowanie b??dnej stawki VAT, je?eli we wniosku o interpretacj? podatnik b??dnie dokona klasyfikacji towaru lub us?ugi. Takie stanowisko zaj?? MF w odpowiedzi na interpelacj? poselsk? w sprawie sprzecznych interpretacji indywidualnych wydawanych w odpowiedzi na wnioski o stawk? VAT obowi?zuj?c? na sprzeda? gotowych da? i posi?ków.

 • Szko?y z szybkim internetem
  Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków o?wiatowych, czyli 92 proc. szkó? z sze?ciu województw, obj?tych jest rozpisanym w?a?nie przez NASK przetargiem na transmisj? danych. Zgodnie z za?o?eniami rz?dowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie pod??czonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ju? w 2018 roku.

 • Jak zmieni? si? zasady ochrony danych osobowych pracowników
  25 maja 2018 r. zacznie obowi?zywa? w Polsce rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych). Rozporz?dzenie to, zwane RODO, wprowadza dla pracodawców wiele nowych obowi?zków w zakresie ochrony danych osobowych pracowników.

 • Rz?d przyj?? Konstytucj? dla Nauki
  Szef resortu nauki Jaros?aw Gowin poinformowa?, ?e na wtorkowym posiedzeniu rz?d przyj?? tzw. Konstytucj? dla Nauki, czyli projekt ustawy o szkolnictwie wy?szym i nauce.


   
 
21 Marca 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Rolgielda.pl
Gielda spozywcza
NaszaRola.pl
Agrisystem.pl
Nawozy.com.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Piagro
TargiRolne
Mizar
Masarnia.pl
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry