Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Prawno-gosp.
22.07.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Prawno-gosp.
RSS Infor.pl -


Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Urlop rodzicielski w 2018 r. - podstawowe informacje, wzór wniosku
  Pracodawca ma obowi?zek zaakceptowa? wniosek o urlop rodzicielski, je?eli zosta? on z?o?ony w formie pisemnej oraz w terminie. Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego w 2018 roku? Przedstawiamy wzór wniosku o urlop.


 • Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej
  Pracownik rozwi?za? z nasz? firm? umow? o prac? na mocy porozumienia stron 31.12.2012 r. Odchodz?c pracownik mia? sko?czone 62 lata. Przed podpisaniem porozumienia, pracownik otrzyma? odmown? decyzj? od ZUS o przyznaniu prawa do wcze?niejszej emerytury. Od tej decyzji pracownik si? odwo?a?, niestety ZUS podtrzyma? swoj? decyzj? uzasadniaj?c to brakiem w?a?ciwych ?wiadectw pracy w warunkach szczególnych. Pracownik wyst?pi? do pracodawców o wydanie w?a?ciwych ?wiadectw i jednocze?nie wyst?pi? do s?du, zaskar?aj?c decyzj? ZUS i wyst?puj?c o przyznanie mu prawa do wcze?niejszej emerytury. W marcu 2013 r. pracownik takie ?wiadectwa od pracodawców otrzyma?. S?d w swoim wyroku przyzna? pracownikowi prawo do wcze?niejszej emerytury i nakaza? jednostce ZUS jej wyp?at? wstecz od 10 kwietnia 2013 roku. W czerwcu 2018 r. pracownik zwróci? si? do naszej firmy o wyp?at? odprawy emerytalnej, w zwi?zku z tym, ?e by? to jego ostatni zak?ad pracy. Czy nale?y mu tak? odpraw? wyp?aci?? Czy liczony jest tutaj bieg przedawnienia 3 czy 10 lat? Czy ma znaczenie, ?e od momentu rozwi?zania stosunku pracy czyli 31.12.2012 r. do momentu przyznania emerytury w oparciu o wyrok s?du (tj. od 10 kwietnia 2013 r.) by?a przerwa czasowa ponad 3 miesi?ce? Czy nale?y bra? pod uwag? fakt, ?e skoro wyrokiem s?du pracownik otrzyma? prawo do wcze?niejszej emerytury, to odchodz?c z firmy mia? do niej uprawnienia maj?c sko?czone 60 lat ?

 • Instrukta?: Naliczanie odsetek od odsetek

  Je?eli d?u?nik opó?nia si? ze spe?nieniem ?wiadczenia pieni??nego, wierzyciel mo?e ??da? odsetek za czas opó?nienia, chocia?by nie poniós? ?adnej szkody i chocia?by opó?nienie by?o nast?pstwem okoliczno?ci, za które d?u?nik odpowiedzialno?ci nie ponosi. Czy od zaleg?ych odsetek za zw?ok? mo?na ??da? kolejnych odsetek za opó?nienie? Kiedy i w jaki sposób nale?y je nalicza?? • Op?aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

  Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wp?yn??o pismo z wnioskiem o wyja?nienie prawid?owego nak?adania op?at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ?wietle art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zada? o?wiatowych. Poni?ej przedstawiamy tre?? wyja?nienia. • Przedsi?biorcy nie chc? wprowadzenia III progu podatkowego
  Przedsi?biorcy nie popieraj? pomys?u zlikwidowania podatku liniowego dla przedsi?biorców i faktycznego wprowadzenia III progu podatkowego. Uznaj?, ?e podatek solidarno?ciowy uderzy finansowo przede wszystkim we wci?? rachityczn? klas? ?redni?. Ich zdaniem gotowym ju? projektem ustawy w tej sprawie, zak?ada zwi?kszenie obci??e? nie tylko dla obywateli zamo?niejszych, ale dla wszystkich osób zatrudnionych, przyczyniaj?c si? tym samym do wzrostu klinu podatkowego w Polsce.


 • Nieprawid?owa ewidencja nale?no?ci podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Nieprawid?owo??: Nale?no?ci gminy z tytu?u podatków lokalnych zabezpieczone hipotecznie by?y ujmowane na koncie 226 „D?ugoterminowe nale?no?ci bud?etowe”. • Modernizacja bramy wjazdowej

  Pytanie:W jakim paragrafie wydatków powinnam uj?? udro?nienie drogi przeciwpo?arowej poprzez modernizacj? bramy wjazdowej? Koszt wymiany bramy to 3000 z?. • Odsetki od nieterminowej p?atno?ci

  W samorz?dowej jednostce bud?etowej zdarzy?o si? nieterminowe regulowanie zobowi?za? pieni??nych, czego konsekwencj? by?a zap?ata odsetek. Sytuacja mia?a miejsce w przypadku p?atno?ci faktury VAT, odbiorca zmieni? rachunek bankowy, pieni?dze wróci?y do jednostki bud?etowej na konto bankowe. Kolejna p?atno?? by?a ju? po terminie. Pracownik wp?aci? odsetki na konto bud?etowe jednostki. Jak uj?? w ksi?gach rachunkowych zap?at? odsetek w przypadku cofni?cia ich na konto bud?etowe jednostki bez mo?liwo?ci pokrycia przez pracownika i jak w przypadku wp?aty przez pracownika na konto bankowe jednostki? W jakim paragrafie nale?y uj?? kwot? odsetek i jak wykaza? w sprawozdaniu finansowym Rb-28S? • Problemy ze stosowaniem split paymentu
  Z pocz?tkiem lipca 2018 r. wesz?y w ?ycie przepisy okre?laj?ce mechanizm podzielonej p?atno?ci. Stosowanie mechanizmu podzielonej p?atno?ci (dalej: MPP) z pewno?ci? - przynajmniej w pocz?tkowym okresie stosowania nowych przepisów - b?dzie stwarza? trudno?ci.

 • Op?ata skarbowa od odpisów akt dla kuratora spadku
  Kurator spadku ustanowiony przez S?d Rejonowy z?o?y? wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego. W op?acie skarbowej powo?a? si? na zwolnienie z art. 2 ust. 1 pkt 1a o op?acie skarbowej. Czy jest zwolniony z op?aty? Czy powinien dokona? op?aty skarbowej?

 • RODO a zak?adowy fundusz ?wiadcze? socjalnych
  W celu przyznania ?wiadcze? z zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych (zf?s) niezb?dne jest uzyskanie zgody od osoby uprawnionej. Jak po 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO przetwarza? dane osobowe uprawnione do ?wiadcze? zf?s?


 • 31 sierpnia up?ywa termin sk?adania wniosków o zwrot akcyzy zap?aconej przez rolników w cenie oleju nap?dowego
  Zwrot akcyzy przys?uguje producentom rolnym, którzy zu?ywaj? olej nap?dowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Dotyczy to zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Termin sk?adania wniosków za ten okres up?ywa 31 sierpnia 2018 r.

 • Opodatkowanie upominków wr?czonych pracownikom na firmowej imprezie
  Spó?ka w zawi?zku z jubileuszem 20 lecia planuje zorganizowa? spotkanie, na które b?d? zaproszeni go?cie, potencjalni klienci, w?a?ciciele, Zarz?d, kluczowy personel, pracownicy. Spó?ka z o.o. wynajmuje sale, pokrywa koszty bufetu, oprawy wieczoru, obs?ugi itp. ze ?rodków obrotowych. Pracownikom oraz go?ciom maj? zosta? wr?czone upominki rzeczowe np. parasol z logo, pióra, notatniki, portfele z logo lub kubki z logo. Czy pracownicy powinni mie? doliczony do przychodu (opodatkowa?, osk?adkowa?) warto?? otrzymanego upominku i udzia? w spotkaniu? Wydatki na organizacj? tego wydarzenia spó?ka b?dzie mog?a zaliczy? do kosztów uzyskania przychodów jako koszty Reklamy? Czy nale?y wy??czy? z kosztów (NKUP) i potraktowa? wydatki jako reprezentacj?, równie? nie odlicza? VAT?

 • Refaktura dla podmiotu powi?zanego - limit kosztów obowi?zuje
  Podatnicy, na których podmiot powi?zany refakturuje us?ugi niematerialne, nie zawsze zalicz? ten wydatek do kosztów podatkowych. Mimo ?e jego cena jest ci?gle rynkowa. Nie ma znaczenia, ?e us?uga zosta?a kupiona od podmiotu niezale?nego, po cenie rynkowej


 • Kiedy dodatek specjalny uwzgl?dniamy w podstawie ekwiwalentu, odpraw i nagród jubileuszowych

  Jednym ze sk?adników wynagrodzenia pracowników samorz?dowych jest dodatek specjalny. Ustawa o pracownikach samorz?dowych wskazuje, komu taki dodatek przys?uguje z mocy ustawy, a komu - i po spe?nieniu jakich przes?anek - dodatek mo?e by? przyznany, wedle woli pracodawcy. W jednym urz?dzie mo?e by? on zatem sk?adnikiem tak obligatoryjnym, jak i fakultatywnym.
   
 
22 Lipca 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Albin, Bolesława,
Bolisława,
Laurencjusz,
Wawrzyniec, Maria
Magdalena, Milenia,
Pankracy, Więcemiła
Do końca roku zostało 163 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Mizar
NaszaRola.pl
Rolgielda.pl
Agrisystem.pl
Masarnia.pl
Nawozy.com.pl
Gielda spozywcza
Piagro
TargiRolne
Gościmy
Wieści RSS
 
Do góry Do góry