Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Prawno-gosp.
21.05.2018.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Prawno-gosp.
RSS Infor.pl -


Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Coraz wi?cej miast decyduje si? na ograniczenie nocnej sprzeda?y alkoholu

  PROBLEM W jaki sposób miasta, zw?aszcza te atrakcyjne turystycznie, mog? zapewni? spokój swoim sta?ym mieszka?com, zw?aszcza w porach nocnych?
  RADA Dobrym pomys?em mo?e by? wprowadzenie ogranicze? w nocnej sprzeda?y alkoholu. Na ustanowienie takich lokalnych zakazów pozwala od niedawna gminom znowelizowana ustawa o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi.

    • W Gdyni odby? si? Kongres Per?y Samorz?du

  18 maja br. zako?czy? si? dwudniowy Ogólnopolski Kongres Samorz?dowy „Per?y Samorz?du”. Organizatorami Kongresu by?y Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Gdynia. • Opozycja proponuje zmiany w Karcie nauczyciela

  10 maja br. do Marsza?ka Sejmu wp?yn?? projekt nowelizacji ustawy - Karta nauczyciela opracowany przez pos?ów Platformy Obywatelskiej. • e-Dowód coraz bli?ej

  9 maja br. do uzgodnie? mi?dzyresortowych trafi? projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych (nr druku UD 384). Celem projektu jest zapewnienie przez pa?stwo bezpiecznego i bezp?atnego narz?dzia do upowszechnienia komunikacji elektronicznej obywateli z administracj?, s?u?b? zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz poprawa bezpiecze?stwa w zakresie potwierdzania to?samo?ci obywateli. • Wsparcie dla gmin na budow? mieszka?

  1 maja br. wesz?o w ?ycie rozporz?dzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszka? chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszcze?. • Zmiana zasad ustalania cen za wod? i ?cieki zaskar?ona do TK

  Rada Miasta Pi?y zdecydowa?a, ?e zrobi pierwszy krok w kierunku rozpocz?cia s?dowej batalii o to, kto ma prawo ustala? taryfy wodne i w nie ingerowa?. Wsparcia miastu udziela Zwi?zek Miast Polskich. • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych uchwalona przez Sejm

  11 maja br. Sejm uchwali? ustaw? o ochronie danych osobowych. Jej przepisy obowi?zuj? od 25 maja 2018 r. • Samorz?dowa kampania wyborcza b?dzie dro?sza

  10 maja br. do konsultacji spo?ecznych trafi? projekt rozporz?dzenia w sprawie podwy?szenia kwoty przypadaj?cej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego. • Internet jest miejscem publicznym

  S?d Najwy?szy w wyroku z 17 kwietnia br. podzieli? pogl?d Rzecznika Praw Obywatelskich i uzna?, ?e internet jest miejscem publicznym. • Wielkie zmiany dla ma?ych firm


 • Kongres Rzeczników za nami

  17 i 18 maja br. na stadionie miejskim w Tychach odby? si? Kongres Rzeczników Prasowych, Redaktorów Prasy Miejskiej i Biur Promocji. Organizatorami Kongresu byli Zwi?zek Miast Polskich oraz miasto Tychy. • Kongres na 25-lecie reaktywacji Zwi?zku Gmin Wiejskich RP

  XVIII Kongres Gmin Wiejskich i XXXII Zgromadzenie Ogólne Zwi?zku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej odb?d? si? w dniach 19-20 czerwca 2018 roku, w Poznaniu, w Hali Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich. Zgromadzenie i Kongres przypada w szczególnym czasie, w rocznic? 25-lecia reaktywowania Zwi?zku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. • Konsekwencje nieterminowego z?o?enia VAT-7 i JPK_VAT
  Je?eli podatnik z?o?y po terminie deklaracj? VAT-7 i JPK_VAT grozi mu sankcja karno-skarbowa. Ma?o tego, w praktyce organy cz?sto nie godz? si? na z?o?enie czynnego ?alu.

 • Per?y Samorz?du 2018 rozdane
  17 maja, w gdy?skim Muzeum Emigracji, odby?o si? uroczyste podsumowanie rankingu Per?y Samorz?du 2018, organizowanego przez redakcj? Dziennika Gazety Prawnej. By?a to ju? szósta edycja tego presti?owego konkursu.

 • Zg?aszanie inspektorów ochrony danych i odwo?ywanie ABI
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina: zawiadomienia o wyznaczeniu IOD nale?y dokonywa? od 25 maja 2018 r. Do tego dnia nie nale?y do nas kierowa? zg?osze? powo?ania i odwo?ania ABI.


   
 
21 Maja 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata, Jan,
Kryspin, Przecława,
Pudens, Tymoteusz,
Walenty, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 225 dni.
Gielda spozywcza
NaszaRola.pl
Piagro
Nawozy.com.pl
Rolgielda.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Mizar
Masarnia.pl
Agrisystem.pl
TargiRolne
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry