Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Prawno-gosp.
26.09.2017.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Prawno-gosp.
RSS Infor.pl -


Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Zwolnienia od podatku le?nego
  Opodatkowaniu podatkiem le?nym podlegaj? okre?lone w ustawie lasy, z wyj?tkiem lasów zaj?tych na wykonywanie innej dzia?alno?ci gospodarczej ni? dzia?alno?? le?na. Jakie zwolnienia przewiduje ustawa o podatku le?nym?


 • Ogólnopolskie Forum Kadr i HR 2018: prawo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, rodo, controlling personalny
  Jesieni? tego roku w pi?ciu polskich miastach odb?dzie si? FORUM KADR I HR 2018. Warto dowiedzie? si? od najlepszych ekspertów co si? zmieni w prawie pracy, zasadach zatrudniania cudzoziemców, ochronie danych osobowych i przygotowa? si? do stosowania nowych rozwi?za? prawnych! Patronat medialny nad tym wydarzeniem obj?? portal INFOR.pl.


 • Konta Zespo?u 4

  Konta Zespo?u 4 „Koszty wed?ug rodzajów i ich rozliczenie” to konta ksi?gowe s?u??ce do ewidencji kosztów w uk?adzie rodzajowym i ich rozliczenia. Konta Zespo?u 4 s?u?? tak?e do ujmowania w ksi?gach rachunkowych poniesionych kosztów w momencie ich powstania niezale?nie od terminu ich zap?aty. • Jakie wydatki na edukacj? przedsi?biorcy w koszty
  Jesie? to okres, w którym wielu przedsi?biorców ponosi wydatki zwi?zane z rozpocz?ciem lub kontynuacj? swojej edukacji. Aby tego rodzaju wydatki mog?y zosta? przez przedsi?biorców rozliczone w kosztach uzyskania przychodów, musz? mie? zwi?zek z prowadzon? przez nich dzia?alno?ci? gospodarcz?. Nie mog? zosta? poniesione w celach osobistych. Czasami odró?nienie wydatku poniesionego na cele firmowe od wydatku na cele osobiste mo?e by? trudne lub sporne.

 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych - nowe rozporz?dzenie
  Resort finansów przedstawi? ostateczn? wersj? projektu rozporz?dzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku CIT. Nowe regulacje maj? na celu wyja?nienie w?tpliwo?ci dotycz?cych wymaganego zakresu informacji zawartych w dokumentacji podatkowej cen transferowych.


 • Kiedy rozliczy? w pkpir otrzymany bon towarowy
  Prowadz? indywidualn? dzia?alno?? gospodarcz?. Rozliczam si? na pkpir. Przedstawiciel jednej z firm wspó?pracuj?cych obdarowa? nas bonem towarowym w dniu 5 wrze?nia 2017 r. Jednak protokó? przekazania bonu zosta? wystawiony 31 sierpnia 2017 r. Czy trzeba wykaza? przychód z tego tytu?u? Je?eli tak, to kiedy taki przychód wykaza? w pkpir?


 • Pakiety medyczne dla pracowników - rozliczenie podatkowe, sk?adkowe i ewidencja rachunkowa
  Pakiet medyczny obejmuje zazwyczaj prawo do skorzystania z us?ug dowolnego lekarza, zabiegów i procedur medycznych oraz diagnostyki. Zakres us?ug


 • PPK - emerytura z zak?adu pracy od 2019 roku
  Pracownicze Plany Kapita?owe (PPK) maj? by? prowadzone w miejscu pracy w ramach III filaru systemu emerytalnego. Celem jest gromadzenie oszcz?dno?ci na emerytur?. Nowe przepisy maj? wej?? w ?ycie w 2019 roku.


 • Zawarcie umowy o u?ywanie pojazdu do celów s?u?bowych
  Czy pracodawca ma obowi?zek zawierania umów z pracownikami na korzystanie z samochodów prywatnych do celów s?u?bowych?


 • Skarga do ETPCz - komu i kiedy przys?uguje?
  Europejski Trybuna? Praw Cz?owieka jest s?dem mi?dzynarodowym i jednym z organów Rady Europy. Zosta? utworzony w celu rozpatrywania skarg za naruszenie praw i wolno?ci cz?owieka okre?lonych w Europejskiej Konwencji Praw Cz?owieka i Podstawowych Wolno?ci. Kto zatem ma prawo do jej z?o?enia i jakie konieczne przes?anki musz? by? przy tym spe?nione?


 • Pracodawca musi zapewni? pracownikom odpoczynek
  Pracownik ma prawo do dwóch kategorii odpoczynków, tj.: odpoczynku dobowego 11-godzinnego oraz odpoczynku tygodniowego 35-godzinnego. Obowi?zek zapewnienia tego odpoczynku polega na udzieleniu pracownikowi czasu wolnego w danej dobie w wymiarze odpowiednio 11 godzin i w tygodniu 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

 • Faktury powy?ej 15 tys. z? op?acone gotówk? nie mog? stanowi? kosztu
  W zwi?zku z nowelizacj? ustawy o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej, która wesz?a w ?ycie na pocz?tku tego roku, obowi?zuje nowy limit p?atno?ci gotówkowych. W wyniku zmian faktury o warto?ci powy?ej 15 tys. z? op?acone gotówk? nie mog? stanowi? kosztu podatkowego. Jak dzia?a limit 15 tys. z? na p?atno?ci gotówkowe?


 • Dyrektor RZGW Pa?stwowego Gospodarstwa Wodnego
  Na stronach Rz?dowego Centrum Legislacji pojawi? si? zapowiadany od dawna projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków.


 • Zdj?cie do dowodu osobistego
  Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi program cyfryzacji administracji publicznej. Zanim b?dzie nam dane skorzysta? z mDowodu Osobistego, konieczne b?dzie posiadanie plastikowej jego wersji. Od wrze?nia br. zmieni?y si? wymogi co do fotografii do dowodu osobistego.


 • Konferencja
  Zapraszamy na konferencj?   
 
26 Września 2017
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Euzebiusz,
Justyna, Łękomir
Do końca roku zostało 97 dni.
Bydło - WWR sp. z.o.o
Masarnia.pl
Gielda spozywcza
Nawozy.com.pl
Agrisystem.pl
Rolgielda.pl
NaszaRola.pl
Piagro
Mizar
TargiRolne
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry