Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Prawno-gosp.
26.07.2017.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Prawno-gosp.
RSS Infor.pl -


Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Zmiany w strukturze szkolnictwa


 • Zmiany w programie Rodzina 500 plus
  Prezydent Andrzej Duda podpisa? ustaw? maj?c? na celu uszczelnienie rz?dowego programu "Rodzina 500 plus


 • Jak znale?? legaln? prac? za granic? - poradnik
  Przed wyjazdem za granic? warto sprawdzi? informacje dotycz?ce warunków ?ycia i pracy w danym kraju oraz przyjrze? si? przysz?emu pracodawcy. Na co szczególnie zwróci? uwag? zawieraj?c umow? o prac? za granic?? Jakie dokumenty przedstawi? pracodawcy za granic??


 • B?dzie mo?na odliczy? wi?cej w ramach ulgi rehabilitacyjnej
  Nie trzeba b?dzie udowadnia?, ?e auto by?o wykorzystywane na dojazdy na zabiegi. Niepe?nosprawny lub jego opiekun odejm? 2280 z?, je?li tylko maj? samochód.

 • P?atno?? za mandat kart? p?atnicz?
  Wed?ug za?o?e? projektu Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji za mandat drogowy ju? nied?ugo zap?acimy kart? p?atnicz?. Policjanci zostan? wyposa?eni w terminale p?atnicze co pozwoli na zap?at? mandatu od r?ki.


 • Czy ustne wypowiedzenie umowy o prac? jest wa?ne

  Pracownik ustnie o?wiadczy? swojemu szefowi, ?e wypowiada umow? o prac?. Nie chce da? nam tego na pi?mie. Co zrobi? w takim przypadku? • Jak skutecznie odwo?a? si? od mandatu drogowego?
  Policjant nak?adaj?c mandat drogowy na kierowc? powinien pouczy? go o mo?liwo?ci nieprzyj?cia tego mandatu. Ukarany mo?e, w ci?gu siedmiu dni z?o?y? wniosek do s?du o uchylenie mandatu. Jak zatem skutecznie odwo?a? si? od mandatu?


 • Skutki b??dnego wype?nienia wniosku o emerytur? - druk EMP
  Od wrze?nia 2017 r. osoby, które b?d? chcia?y przej?? na emerytur? w obni?onym wieku b?d? mog?y z?o?y? wniosek o przyznanie ?wiadczenia emerytalnego. Skutkiem b??dnego wype?nienia wniosku mo?e by? pozbawienie ubezpieczonego prawa do emerytury z OFE. Jak zatem poprawnie wype?ni? druk EMP?


 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomo?ci elektrowni wiatrowych

  W zwi?zku z w?tpliwo?ciami w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomo?ci elektrowni wiatrowych Gmina Dobrzyca zwróci?a si? do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wnioskiem o wyja?nienie przedmiotowej kwestii. Poni?ej prezentujemy stanowisko RIO. • Nieprawid?owa ewidencja nale?no?ci krótko- i d?ugoterminowych

  W urz?dzie gminy prowadzono w sposób nierzetelny i niezgodny z obowi?zuj?cymi przepisami ewidencj? nale?no?ci bud?etowych krótko- i d?ugoterminowych oraz nie dokonywano w sposób prawid?owy odpisów aktualizuj?cych nale?no?ci. W dalszej cz??ci omówimy w jaki sposób powinna by? prawid?owo prowadzona ewidencja nale?no?ci w jednostkach bud?etowych. • Zasady ubiegania si? o wyliczenie kapita?u pocz?tkowego
  Wysoko?? i termin przyznania ?wiadczenia emerytalnego zale?y od ustalenia kapita?u pocz?tkowego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które chc? przej?? na emerytur? wcze?niej - w zwi?zku z obni?eniem wieku emerytalnego.


 • Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do sta?u pracy

  Czy istnieje mo?liwo?? wliczenia pracownikowi nieb?d?cemu nauczycielem, urodzonemu 22 maja 1959 r., zatrudnionemu w jednostce o?wiatowej, okresu pracy od 1 czerwca 1976 r. do 1 grudnia 1980 r. w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego sta?u pracy, w przypadku, gdy gospodarstwo zosta?o przej?te przez rodze?stwo pracownika w 1987 r.? • Zatrudnianie pracowników tymczasowych


 • Skutki przekszta?cenia szkó? w zakresie nadania nowego numeru REGON i NIP

  Od 1 wrze?nia 2017 r. wchodz? w ?ycie przepisy ustawy – Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo o?wiatowe, wygaszaj?ce gimnazja. W zwi?zku z tym nast?pi reorganizacja szkó?. W artykule zosta?y omówione kwestie, jak te zmiany wp?yn? na konieczno?? nadania nowego numeru REGON i NIP zreformowanym placówkom. • Certyfikat rezydencji
  5 lipca 2017 r. wesz?o w ?ycie rozporz?dzenie okre?laj?ce wzór za?wiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1 wersja 5].


   
 
26 Lipca 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Anna, Bartolomea,
Grażyna, Mirosława
Do końca roku zostało 159 dni.
Nawozy.com.pl
Rolgielda.pl
TargiRolne
Agrisystem.pl
Masarnia.pl
Mizar
Bydło - WWR sp. z.o.o
Piagro
NaszaRola.pl
Gielda spozywcza
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry