Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Infor.pl, Prawno-gosp.
19.11.2017.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Infor.pl, Prawno-gosp.
RSS Infor.pl -


Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
 • Ods?uchaj swoje aktualno?ci
  Drodzy Klienci, Na IFK Platformie Ksi?gowych i Kadrowych istnieje mo?liwo?? ods?uchiwania i pobierania w formacie mp3 aktualno?ci.

 • Jak zmieni si? wysoko?? kwot wolnych od potr?ce? w 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. wzro?nie minimalne wynagrodzenie za prac? do poziomu 2100 z? brutto. Spowoduje to zmian? kwot wolnych od potr?ce?. W przypadku wynagrodzenia w wysoko?ci 100% minimalnej pensji, przys?uguj?cego pracownikowi zatrudnionemu w pe?nym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach sk?adkowo-podatkowych, kwota wolna od potr?ce? wyniesie 1530 z?. • Meldunek przez internet od 2018 r.
  Senat zaakceptowa? bez poprawek nowelizacj? ustawy o ewidencji ludno?ci. Przewiduje ona utrzymanie obowi?zku meldunkowego i wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. mo?liwo?ci zameldowania si? przez internet. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

 • ?wiadczenie rehabilitacyjne a przej?cie na emerytur?
  ?wiadczenie rehabilitacyjne przys?uguje nie d?u?ej ni? przez okres 12 miesi?cy. Czy nale?y wyp?aci? ?wiadczenie rehabilitacyjne osobie, która pobiera to ?wiadczenie i przechodzi na emerytur??


 • Firmy cz??ciej ponios? odpowiedzialno?? karn?
  B?dzie mo?na poci?gn?? do odpowiedzialno?ci firm? bez konieczno?ci wcze?niejszego prawomocnego skazania osoby fizycznej

 • Dlaczego w zarz?dach polskich firm jest ci?gle tak ma?o kobiet
  Badania prowadzone przez Fundacj? Liderek Biznesu pokazuj? liczne bariery utrudniaj?ce kobietom doj?cie do najwy?szych stanowisk w firmach. W tegorocznym badaniu

 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika z niepe?nosprawno?ci?
  Od 02.11.2017 roku zak?ad pracy ma zamiar zatrudni? pracownika na pe?en etat. Osoba posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci wydane 24.10.2016 r. na czas okre?lony do 31.10.2020 r. Czy takiemu pracownikowi który posiada prawo do 26 dni urlopu w wymiarze rocznym przys?uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni ( na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych), je?eli ostatnie zatrudnienie trwa?o od 2002 r. do 2009 r.,nast?pnie osoba ta pobiera?a naprzemiennie rent? inwalidzk? i zasi?ek dla bezrobotnych. W dniu 21.03.2016 r. osoba zarejestrowa?a si? w urz?dzie i pobiera?a zasi?ek dla bezrobotnych a od 25.09.2017 r. do 01.11.2017 r. pobiera?a stypendium z tytu?u odbywania sta?u.

 • Czy w wypowiedzeniu umowy o prac? mo?na poda? kilka przyczyn zwolnienia

  Chcemy wypowiedzie? pracownikowi umow? o prac? na czas nieokre?lony. Jest co najmniej kilka powodów, ?eby si? z nim rozsta?. Czy w wypowiedzeniu mo?emy poda? je wszystkie? • ?wiadczenia z ZF?S dla nauczycieli zatrudnionych w kilku pracówkach
  Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych Pracowników O?wiaty W zwi?zku z wyst?puj?cym zjawiskiem cz?stkowych umów nauczycieli pracuj?cych w kilku szko?ach zachodzi pytanie, czy jako organ prowadz?cy mo?emy opracowa? wzór o?wiadczenia dla nauczyciela, który wyka?e, ?e skorzysta? z pomocy finansowej w ramach ZF?S w danej placówce. Zagadnienie o tyle staje si? problematyczne, ?e cz??? nauczycieli pracuje w ramach kilku stosunków pracy (nawet 2/18, 4/18 itp.). Co do zasady ich wymiar zatrudnienia nie wp?ywa na wysoko?? pomocy socjalnej w ramach ZF?S, ale jednocze?nie chcieliby?my unikn?? sytuacji, w której pomoc socjalna b?dzie dublowana w ramach dzia?alno?ci poszczególnych placówek. Natomiast w o?wiadczeniu pracownik wykaza?by, ?e ju? pomoc socjaln? otrzyma? w jednej z placówek, a fakt ten by?by brany pod uwag? przez kolejnego pracodawc?.

 • Nowe rozporz?dzenie o sprawozdawczo?ci bud?etowej

  15 listopada 2017 r. ukaza? si? projekt nowego rozporz?dzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczo?ci bud?etowej (projekt z 10 listopada 2017 r.). Ma ono zast?pi? rozporz?dzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Przyj?to pilny tryb procesu legislacyjnego. Proponuje si?, aby przepisy nowego rozporz?dzenia wesz?y w ?ycie z dniem nast?puj?cym po dniu og?oszenia i mia?y zastosowanie po raz pierwszy do sprawozda? Rb-33 i Rb-50 za IV kwarta?y 2017 r. oraz sprawozda? sporz?dzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynaj?ce si? od 1 stycznia 2018 r. • Jak na potrzeby rachunkowo?ci traktowa? chodniki, parkingi i ogrodzenia otaczaj?ce hotel?
  Budujemy hotel. Zgodnie z wyja?nieniami, obiekty pomocnicze(chodniki, parking, ogrodzenie) wchodz? w sk?ad budynku. Na potrzeby podatku od nieruchomo?ci nale?y te obiekty wydzieli?. Jak powinnam uj?? w ksi?gach ?rodek trwa?y w postaci hotelu, razem z obiektami pomocniczymi, czy te? oddzielnie? Jak? stawk? amortyzowa? ? Czy grunty pod obiektem uj?? tez jako warto?? hotelu?

 • Finansowanie o?wiaty i zmiany w Karcie Nauczyciela

  Rz?d opracowa? projekt ustawy, która w kompleksowy sposób ma okre?li? system finansowania zada? o?wiatowych. Projekt zak?ada tak?e wprowadzenie zmian do innych ustaw, z czego najistotniejsze dotycz? Karty Nauczyciela.

  10 listopada Senat bez poprawek uchwali? ustaw?. Ustawa zosta?a przekazana Prezydentowi do podpisu. • Grunty pod lokalami mieszkalnymi a podatek od nieruchomo?ci
  Prosz? o pomoc w sprawie podatku od nieruchomo?ci, w poni?szym stanie faktycznym: Spó?ka z o.o. zakupi?a na terenie gminy kilka lokali mieszkalnych ( mieszkania w bloku). Siedziba Spó?ki mie?ci si? w innym województwie, Kod PKD 68.10.Z. Zakup i sprzeda? nieruchomo?ci na w?asny rachunek. Zakupione mieszkania s? wykorzystywane okresowo przez pracowników Spó?ki oddelegowanych do pracy( informacj? tak? uzyskano telefonicznie od Prezesa Spó?ki). Do opodatkowania mieszkania deklarowane s? jako mieszkalne. Dodatkow? kwesti? jest opodatkowanie powierzchni gruntów pod tymi budynkami. Ewidencja gruntów wskazuje, ?e s? one po?o?one na terenach sklasyfikowanych jako Br RIVb. Spó?ka deklaruje je w podatku rolnym. Czy w przedstawionym stanie dopuszczalne jest traktowanie tych lokali jako mieszkalnych przedsi?biorcy i opodatkowanie ich najni?sz? stawk? podatku? Wg mnie s? to lokale zwi?zane z dzia?alno?ci? gospodarcz?. Podobnie powierzchnia gruntu pod tymi lokalami powinna by? traktowana jako zwi?zana z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. W stosunku do tej firmy prowadzone jest post?powanie sprawdzaj?ce. Jakich dokumentów mog? wymaga? od firmy na potwierdzenie okoliczno?ci wskazuj?cych na zwi?zanie nieruchomo?ci z dzia?alno?ci? gospodarcz??

 • Pracownik obcoj?zyczny - w jakim j?zyku przeprowadzi? szkolenie BHP?
  Pracodawca ma obowi?zek zapewni? szkolenie dla pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy. Jak przeprowadzi? szkolenie bhp, je?eli pracownik nie w?ada j?zykiem polskim?


 • Zmiana ustawy o pracownikach samorz?dowych

  Zakres zmian: Z dniem 11 listopada wesz?a w ?ycie zmiana ustawy o pracownikach samorz?dowych, wprowadzona ustaw? z 15 wrze?nia 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorz?dowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930).
   
 
19 Listopada 2017
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Elżbieta, Mironiega,
Paweł, Seweryn,
Seweryna
Do końca roku zostało 43 dni.
TargiRolne
Piagro
Mizar
Gielda spozywcza
Masarnia.pl
NaszaRola.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Agrisystem.pl
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
Wieści RSS
 
Do góry Do góry