Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow Artykuły arrow Dyrektywy i rozporządzenia arrow Dyrektywa o osadach ściekowych
22.01.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Dyrektywa o osadach ściekowych PDF Drukuj Email
03.10.2006.
Dyrektywa 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 i L 377 z 1.12.1991, str. 48) artykuł 3

Art. 3

1. Osad, określony w art. 2 lit. a) i)(tj pozostały osad z oczyszczalni, zajmujących się oczyszczaniem ścieków z gospodarstw domowych i ścieków komunalnych oraz z innych oczyszczalni, oczyszczających ścieki o składzie zbliżonym do ścieków z gospodarstw domowych i ścieków komunalnych)może być wykorzystywany w rolnictwie wyłącznie zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

2. Z zastrzeżeniem przepisów dyrektyw 75/442/EWG i 78/319/EWG:

- osad, określony w art. 2 lit. a) ii)(tj. pozostały osad z szamb i innych podobnych instalacji przeznaczonych do oczyszczania ścieków) może być wykorzystywany w rolnictwie w zależności od warunków, jakie dane Państwo Członkowskie uważa za konieczne w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska,

- osad, określony w art. 2 lit a) ii)(tj. pozostały osad z szamb i innych podobnych instalacji przeznaczonych do oczyszczania ścieków) może być wykorzystywany w rolnictwie, jedynie jeśli jego stosowanie regulują przepisy ustanowione przez dane Państwo Członkowskie.

Osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni zajmujących się oczyszczaniem ścieków z gospodarstw domowych i ścieków komunalnych oraz z innych oczyszczalni, oczyszczających ścieki o zbliżonym składzie można wykorzystywać w rolniczo zgodnie z pozostałymi artykułami niniejszej dyrektywy tj. artykułami: 4,5,6,7,8,9.

Artykuły te określają warunki jakie należy spełnić, aby stosowany osad nie powodował pogorszenia jakości gleb. Szczegółowe wymogi dla rolniczego wykorzystania osadów określają Państwa Członkowskie opierając się na wskazówkach wymienionych w tych artykułach tj:

- poddawanie osadów stosownemu oczyszczeniu przed zastosowaniem,

- poddawanie osadów i gleby stosownym analizom,

- określenie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w osadach,

- określenie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w glebie na której ma być zastosowany osad,

- ustalenie maksymalnych dawek stosowanych osadów w tonach suchej masy na jednostkę powierzchni na rok,

- uwzględnienie potrzeb pokarmowych roślin i odczynu gleby przy stosowaniu osadów,

- określenie zakazów dotyczących wykorzystania osadów,

- dostarczenie przez wytwórcę osadów odpowiednich informacji o osadach (wyników badań osadu i gleby) osobie, która zamierza wykorzystać je rolniczo.

3.1. Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r z późn. zmianami)

Art. 43.3. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

Art. 43.4. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, wyników badań oraz informacji o dawkach tego osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach.

3.2.Rozporządzenie MŚ z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych(Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z późn. zm)

§3.1. Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie dawkę osadu ściekowego ustala się dla każdej partii osadu osobno.

§3.2. Wielkość dawki komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.

§3.3. Ilości metali ciężkich, które mogą być wprowadzone z komunalnym osadem ściekowym w ciągu roku do gleby, średnio w okresie 10 lat, nie mogą przekroczyć:

1) ołowiu (Pb) -1.000 g/ha/rok;

2) kadmu (Cd) - 20 g/ha/rok;

3) rtęci (Hg) - 10 g/ha/rok;

4) niklu (Ni) - 200 g/ha/rok;

5) cynku (Zn) - 5.000 g/ha/rok;

6) miedzi (Cu) -1.600 g/ha/rok;

7) chromu (Cr) -1.000 g/ha/rok.

§3.4. Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych stosuje się dawki ustalone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Art. 43.6. ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm). Zakazuje się stosowania .komunalnych osadów ściekowych:

1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

2) na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,

3) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,

4) na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,

5) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

6) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo-gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,

7) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,

8) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,

9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody nie wymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,

10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,

11) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,

12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,

14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
   
 
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
NaszaRola.pl
Piagro
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wieści RSS
 
Do góry Do góry