Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow O PROW...
23.02.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W 2009 ROKU PDF Drukuj Email
02.03.2009.

Ogólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2009 roku


Ogólne zasady przyznawania płatności


Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są przyznawane na wniosek rolnika.

Rolnik, który w 2008 roku złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, otrzymuje z ARiMR spersonalizowany wniosek o przyznanie płatności na rok 2009 wraz z materiałem graficznym i kartą informacyjną, w której zawarte są między innymi dane o powierzchniach kwalifikowanych w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych i powierzchni trwałych użytków zielonych oraz informacje dotyczące przyznanej płatności zwierzęcej.


W 2009 roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:


1. jednolitą płatność obszarową (JPO)

2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych

płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok

płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

3. płatność do upraw roślin energetycznych

4. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

6. płatność cukrową

7. pomoc do rzepaku

8. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).


We wniosku o przyznanie płatności rolnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów.


W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego (np. właściciel) i posiadania zależnego (np. dzierżawca), płatności przysługują posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy).


W przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, którą należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.


Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyć wypełnione i podpisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie rolnik się ubiega w danym roku. Wykaz wymaganych dokumentów, jakie rolnik zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie płatności zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).


W przypadku, gdy rolnik składa wniosek po raz pierwszy lub nie otrzymał załącznika graficznego dla działki ewidencyjnej, na której prowadzona jest w danym roku uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, rolnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie płatności na rok 2009 oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa tych zbóż. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej ARiMR oraz dostępny w biurach powiatowych ARiMR i oddziałach regionalnych ARiMR.


Jeżeli dane zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności uległy zmianom lub zdezaktualizowały się od czasu złożenia wniosku, rolnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego ARiMR i dostosować wniosek do stanu faktycznego. Nie ma możliwości zmiany danych we wniosku, w przypadku, gdy rolnik zostanie poinformowany przez ARiMR o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie.


Jeżeli w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności rolnik nie będzie mógł spełnić warunków do przyznania danej płatności, będzie on uprawniony do otrzymania płatności, pod warunkiem, że w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności, pisemnie poinformuje kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej oraz obowiązkowo dołączy dowody potwierdzające ich wystąpienie.


Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują:


- śmierć rolnika

- długookresową niezdolność rolnika do pracy

- poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa

- wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich

- epidemię dotykająca część lub cały inwentarz rolnika.


Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności są:


1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych zwłaszcza klęską suszy, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, osuwiskami ziemi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem lub plagą gryzoni, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody na podstawie przepisów o szczegółowych kierunkach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobach ich realizacji

2. pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej

3. decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych

4. decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego

5. decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt

6. odpis postanowienia sądu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania

7. wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu

8. odpis skrócony aktu zgonu rolnika

9. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Rolnikowi, który nie poinformuje pisemnie kierownika biura powiatowego o wystąpieniu działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności i nie dołączy dowodów potwierdzających ich wystąpienie, kwota płatności zostanie obniżona z tytułu przedeklarowania powierzchni lub braku utrzymywania gruntów zgodnie z normami i wymogami, a w niektórych przypadkach może nawet nastąpić odmowa płatności i nałożenie sankcji wieloletnich.


Analogicznie jak w roku ubiegłym, rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności. Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe.


Następnie na działce rolnej zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniającej płatności lub płatności do upraw roślin energetycznych, lub przejściowych płatności do owoców miękkich.


Jako oddzielne działki rolne muszą być oznaczone we wniosku grunty, na których są uprawiane len i konopie włókniste, grunty, na których realizowane jest przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt oraz grunty stanowiące trwałe użytki zielone.


Odrębną działką rolną deklarowaną we wniosku o przyznanie płatności za 2009 r. będzie powierzchnia trwałych łąk i pastwisk (trwałe użytki zielone). Powierzchnia ta musi być zadeklarowana jako działka JPO,TUZ.


Rolnik ubiegający się o płatności zwierzęce nie deklaruje odrębnie powierzchni do płatności zwierzęcych. Płatność ta będzie ustalana na podstawie działek rolnych zadeklarowanych jako JPO,TUZ.


W przypadku ubiegania się o płatności do pomidorów rolnik zaznacza tylko we wniosku pole wskazujące, że ubiega się o taką płatność, bez podawania szczegółów.


We wniosku o przyznanie płatności do owoców miękkich, rolnik deklarując działki rolne, na których prowadzona jest uprawa owoców miękkich przeznaczonych do przetworzenia, zobowiązany jest do podania uprawianego gatunku owoców (maliny lub truskawki).


W 2009 roku oznaczenie grup upraw nie ulega zmianie.


1. Grupę upraw, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności oznacza się jako odrębną działkę rolną, w następujący sposób:

- JPO – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej,

- UPO – w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

- CH – w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,

- RE – w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych,

- OM – w przypadku ubiegania się o przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich.


2. Grupę upraw JPO, UPO, CH, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności do gruntów rolnych oznacza się jako odrębną działkę rolną.


3. Zwarty obszar gruntu, do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności:


- na którym prowadzona jest uprawa:

lnu (L)

konopi włóknistych (K)


- stanowiący trwały użytek zielony (TUZ)

- objęty uprawą jednej rośliny:

na którym realizowane jest przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt (RS),

w ramach grupy upraw RE lub OM


oznacza się jako odrębną działkę rolną podając oznaczenie grupy upraw (używając oznaczenia podanego w pkt 1), do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności do gruntów rolnych.


4. W przypadku realizowania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, ubiegania się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych lub przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich, poza oznaczeniem grupy upraw i nazwą obszaru, podaje się również nazwę rośliny uprawnej.

5. W przypadku, gdy rolnik deklaruje obszar, na którym prowadzona jest uprawa konopi włóknistych (K), wówczas musi podać odmianę zadeklarowanych konopi włóknistych np.: Białobrzeskie, Beniko lub Silesia.

 
następny artykuł »
   
 
23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.
Piagro
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Agrisystem.pl
Gielda spozywcza
Masarnia.pl
TargiRolne
Mizar
NaszaRola.pl
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gościmy
Odwiedza nas 3 gości
Wieści RSS
 
Do góry Do góry