Jesteś NIEZALOGOWANY
Start arrow PROW arrow Działanie osi 4 arrow Lokalne Strategie Rozwoju  poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejsk
22.01.2019.
 
 
Nasz produkt do zarządzania gospodarstwem
AgroSystemAgroSystem jest to kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz branż związanych z rolnictwem. Dzięki modułowej budowie AgroSystem może być używany przez małe i duże gospodarstwa rolne oraz przez firmy zajmujące się obsługą/pomocą gospodarstw rolnych.


TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 
Lokalne Strategie Rozwoju  poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejsk PDF Drukuj Email
07.10.2006.

Cel działania
Celem działania jest obsługa wnioskodawców składających projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez Samorząd Województwa. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz innych projektów, niekwalifikujących się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ale przyczyniających się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia i/lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Podstawa prawna
Art. 61-64 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Procedura i czas wyboru Lokalnych Grup Działania, w tym kryteria wyboru

1. LGD będzie musiało spełniać następujące wymagania:

1) Kryteria dostępu dla LGD:
a) partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego,
b) na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia,
c) LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju; obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców; dla spójności obszaru objętego strategią dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców,
d) obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców,
e) dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze,
f) LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i zapewnienia zadowalającego funkcjonowania partnerstwa.

2) Kryteria wyboru lub oceny LGD:
a) 80% kryteria ogólne wyboru LGD określone na poziomie krajowym,
b) 20% kryteria wyboru LGD określone regionalnie - zgodne ze strategią i priorytetami danego województwa.

2. Wybór Lokalnych Grup Działania
Umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez odpowiedni samorząd województwa na podstawie uchwały Regionalnego Komitetu ds. Leader (RKL). Po 3 latach od rozpoczęcia realizacji PROW przewiduje się weryfikację działalności LGD pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego i drugi nabór wniosków LGD. Jeżeli działania realizowane przez LGD nie byłyby zgodne z LSR lub zaplanowane w ramach strategii cele i działania nie zostałyby osiągnięte, wówczas niewykorzystane przez LGD środki finansowe mogłyby zostać przesunięte na rzecz LGD wybranych w drugim naborze. Ponadto, na podstawie wyników przeprowadzonej oceny, LGD będą mogły ubiegać się do Instytucji Zarządzającej o delegowanie im określonych funkcji wdrożeniowych.

Planowana liczba Lokalnych Grup Działania
Liczba Lokalnych Grup Działania będzie się zwiększać w miarę wdrażania osi 4 Leader. Można szacować, iż liczba Lokalnych Grup Działania będzie wynosiła pod koniec okresu programowania w latach 2007-2013 co najmniej 200 LGD.

Planowany procentowy udział obszarów wiejskich objętych zakresem działania Lokalnych Strategii Rozwoju
Zaangażowanie w realizację osi 4 Leader będzie się zwiększać w miarę jej wdrażania. Szacuje się, iż pod koniec realizacji PROW podejściem Leader będzie objęte ok. 50% obszarów wiejskich spełniających kryteria określone dla tego podejścia.

Zasady wyboru projektów przez Lokalne Grupy Działania oraz zakres pomocy
LGD na podstawie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju m.in.:
1) rozpowszechnia założenia zatwierdzonej LSR;
2) upowszechnia informacje o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc;
3) ogłasza i prowadzi nabór wniosków o pomoc z obszaru działania LGD.

Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 Leader, mogą dotyczyć tylko działań i projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez Samorząd Województwa. Wnioski te mogą dotyczyć:
1) projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – w tym przypadku projekty muszą spełniać kryteria wyboru określone w PROW lub kryteria dodatkowe określone w LSR przyjętej przez LGD;
2) projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, dla których wielkości pomocy nie przekracza 10 tys. zł.

Zasady finansowania LGD
Zaliczka ze środków krajowych, w wysokości 20% środków określonych w Rocznym Planie Finansowym (RPF), może być udzielona każdego roku realizacji PROW LGD, która ustanowi odpowiednie zabezpieczenie zaliczki. Kolejny wniosek o zaliczkę może być złożony przez LGD po rozliczeniu minimum 70% poprzedniej zaliczki. LGD składa wniosek o płatność w Samorządzie Województwa, z którym podpisała umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju - po każdym etapie lub roku realizacji Rocznego Planu Finansowego (RPF), który jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. W dniu składania przez LGD ostatniego wniosku o płatność w ramach Rocznego Planu Finansowego musi być rozliczona zaliczka przyznana na jego realizację tego RPF.

Typ pomocy
Tak jak określono dla działań osi 3. Natomiast dla projektów przyczyniających się do realizacji celów osi 3, ale niekwalifikujących się do wsparcia w ramach działań osi 3 określonych w PROW 2007-2013, tak jak określono w rozporządzeniu wykonawczym dla osi Leader.

Kryteria demarkacyjne z finansowaniem z funduszy strukturalnych
Tak jak określono dla działań osi 3.
Dla projektów przyczyniających się do realizacji celów osi 3, ale niekwalifikujących się do wsparcia w ramach działań osi 3 określonych w PROW 2007-2013 i programów przewidzianych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), kryterium demarkacyjnym będzie zakres pomocy oraz rodzaj beneficjenta.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba Lokalnych Grup Działania - w podziale na: województwa i zestawienie działań realizowanych przez poszczególne LGD;
2) całkowita powierzchnia obszaru objęta działalnością Lokalnych Grup Działania - w podziale na: LGD i województwa [km2];
3) liczba projektów realizowanych przez podmioty ubiegające się o finansowanie poprzez LGD i realizujących cele osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - w podziale na: LGD i województwa.
4) całkowita liczba ludności żyjąca na obszarach objętych działalnością Lokalnych Grup Działania - w podziale na LGD i województwa;
5) liczba projektów w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej realizowanych przez Lokalne Grupy Działania - w podziale na: LGD i województwa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
   
 
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
Piagro
Rolgielda.pl
Nawozy.com.pl
Masarnia.pl
Mizar
TargiRolne
Bydło - WWR sp. z.o.o
Gielda spozywcza
Agrisystem.pl
NaszaRola.pl
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
Wieści RSS
 
Do góry Do góry